Leie av torg, fortau, gater og parker

Kommunen leier ut torg, fortau, gater og parker/friområder til ulike typer formål som arrangementer, salg, uteservering, stillas med mer.

Det er vedtatt retningslinjer for salg og aktivitet i uterom i Drammen kommune. Disse er fastsatt med formål å fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for byens innbyggere.

Nærmere opplysninger om planlegging og krav til arrangør ved arrangementer framgår av Håndbok for bruk av byens uterom ved arrangement (pdf)

Det må søkes om tillatelse i god tid før aktiviteten finner sted. Søknad om salgsplass skal foreligge senest en uke før plassen ønskes tatt i bruk. For arrangement, se nærmere beskrivelse lenger ned.

Arealet kan først tas i bruk etter at Drammen kommune har gitt tillatelse og på de vilkår som stilles i tillatelse eller avtale.

Hva koster det?

Ofte stilte spørsmål relatert til Skatteetaten

Arrangement har normalt som formål å underholde, skape fysisk aktivitet eller promotere ideelle organisasjoner eller næringsvirksomhet. Arrangement vil kreve god planlegging, gjerne i samarbeid med Drammen kommune.

For arrangementer som kun gjelder park/friområde, se Parker og friområder.

Søknad om arrangement

Det finnes også en frivillig aktivitetskalenderen på www.drammen.no som gir en publikumsrettet oversikt over hvilke arrangementer som foregår i Drammen framover!

Du kan søke om å leie fortau eller gågate utenfor egen virksomhet til uteservering.

For å kunne inngå leieavtale for bruk av fortau må fortausbredden være minimum 2,50 meter eller mer, og det skal være minst 2 meters fri passasje på fortauet forbi utleiearealet. Eksempel: Dersom fortauet er 3 meter bredt vil man kunne leie 1 meter slik at det blir igjen 2 meter til fri passasje på det resterende fortauet. For gågater og torg må areal avklares i forkant.

Se prisliste inkl sonekart lenger opp på denne siden.

Du må ha serverings- og skjenkebevilling (ved kun servering er det ikke nødvendig med skjenkebevilling).

 

Søknad om uteservering

Søknad sendes til Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen eller som e-post. Det skal vedlegges målsatt kartskisse til søknaden. Dersom det ikke foreligger serverings- og skjenkebevilling på søknadstidspunktet eller man ønsker å avklare muligheter for leie kan kan det søkes om å avklare dette på forhånd.

Ønsker du å leie en park eller et friområde til arrangementer, salg og liknende?

Disse områdene kan du leie:

Søknad om leie eller bruk

En forretning kan søke om leie av areal for salg/utstilling av varer på fortau. Med varer menes samme vareutvalg som selges inne i butikken. Arealet skal ha rektangulær form og begrenses i lengderetning av forretningens fasade eller etter nærmere avtale.

For å kunne inngå leieavtale for bruk må fortausbredden være minimum 2,50 meter eller mer, og det skal være minst 2 meters fri passasje på fortauet forbi utleiearealet. Kundeareal som hører til utstilling eller salgsplass kan tillates innenfor arealet for fri passasje med mindre skilt eller andre faste innretninger hindrer passasjen. Eksempel: Dersom fortauet er 2,5 meter bredt vil man kunne leie 0,5 meter slik at det blir igjen 2 meter til fri passasje på det resterende fortauet.

Søknad om å benytte fortau til vareutstilling

Tillatelse til å bruke kommunal grunn for oppsetting av stillas, bygging, rehabilitering og lignende. Regler for arbeidsvarsling benyttes, se her for nærmere opplysninger.

Slik søker du om tillatelse

Gå til elektronisk søknadsportal og logg inn i kundeportalen for å søke om tillatelse.

Konseptet foodtrucks/matvogn er motordrevne kjøretøy på hjul som selger kvalitetsmat til forbipasserende. Foodtrucks er en rullende restaurantvirksomhet som serverer lunsj og middag med hensikt å gi Drammensere og besøkende et større og mer variert tilbud.

Man skal ha et tydelig konsept, gjennomgående tema og estetisk utforming som etter kommunens skjønn passer inn i offentlige parker og byrom.

Man trenger tillatelse for plassering av matvogn på kommunal grunn. Åpningstid og servering vil være tillatt mellom klokken 07.00–21.00 alle dager. Tilbyder er selv ansvarlig for innhenting av serveringsbevilling og eventuelle andre tillatelser. Det gis ikke mulighet for utenlandskregistrerte kjøretøy. Musikk eller forsterket lyd tilknyttet servering og foodtrucks tillates ikke.

Kjøretøyets maksimale totalvekt er 3 500 kilo. De kan ikke ha tilhenger.

Anbefalte mål på kjøretøy:

 • Lengde: 5 meter
 • Bredde: 2 meter
 • Høyde: 2,5 meter

Hvor kan man stå?

I Drammen har kommunen satt av flere plasser der foodtrucks kan få servere mat.

Disse arealene er tilgjengelige for godkjente vogner:

 • Bragernes torg: 2 stk. (med forbehold om tilgjengelighet/strøm)
 • Bragernes strand: 1 stk. (med forbehold om tilgang til strøm)
 • Drammen park: 1 stk. (med forbehold om tilgang til strøm)
 • Strømsø torg: 1 stk. (med forbehold om tilgang til strøm)

Uteservering i tilknytning til matvogner/food trucks er som hovedregel ikke tillatt.

Mobil salgsvogn, bil og salgsutrustning skal kjøres bort utenom salgstiden.

Bruk av byrom i forbindelse med 17. mai-feiring

Fra 16. mai kl. 18:00 til 18. mai kl. 07:00 disponerer 17. mai komitéen Bragernes torg, Strømsø torg og Drammen park. De med faste avtaler kan ikke benytte arealene i dette tidsrommet.

Større byarrangement

I forbindelse med avvikling av arrangement/festivaler må eier av foodtruck gjøre avtale med arrangør, hvis man ønsker tilgang til arrangementet/festivalområdet der arrangør er gitt disposisjonsrett over salgsplassene.

Vilkår:

Vilkår angis i den enkelte tillatelse.

Renhold og oppretting etter skader

Alle som leier eller vederlagsfritt får bruke kommunal grunn plikter å sørge for å holde området rent og ryddig under og etter bruk. Food trucks/matvogn skal ha egne avfallsbeholdere tilknyttet vognen for avfall for kunder. Avfall knyttet til øvrig drift skal ikke kastes i kommunes avfallsbeholdere, som er avsatt for allmenhetens bruk av fellesareal.

Hvis skader oppstår plikter leietakerne å rette opp skadene for egen regning.

Søknaden skal inneholde:

 • Foodtrucken må ha et tydelig konsept med et gjennomgående tema. Gi en beskrivelse av konseptet og hva som gjør det unikt og attraktivt.
 • Gi en beskrivelse av den opplevelsen du vil framkalle med serveringen, herunder type retter, smaker, råvarer og hvordan maten tilberedes.
 • Gi en beskrivelse av hvordan matrettene og tilbehør serveres, og hvilke typer drikkevare som tilbys, inklusive menyforslag . Legg gjerne med bilder av matrettene.
 • Gi en kort beskrivelse av målgruppen for serveringskonseptet.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan konseptet vil bygge opp under miljøvennlighet og bærekraftighet, eksempelvis om råvarene dyrkes økologisk, kortreist, om det brukes resirkulert materiale i serveringsutstyr, samt håndtering og minimering av avfall.
 • Estetisk utforming av foodtrucken er en del av kriteriene.  Legg derfor ved bilder av kjøretøy som vil bli brukt, innvendig samt utvendig.

Vedlegg:

 • Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn tre måneder.
 • HMS- egenerklæring i utfylt og signert stand.
 • Norske selskaper må legge ved firmaattest.
 • Utenlandske selskaper må legge ved dokumentasjon på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
 • Opplysninger om skatt og avgifter, skjema RF-1507 (utvidet skatteattest).
 • Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn tre måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall.
 • Kopi av serveringsbevilling.
 • Kopi av eventuell tillatelse fra Mattilsynet der dette er søknadspliktig.
 • Kopi av førerkort klasse B til fører av kjøretøy.
 • Kopi av norsk vognkort.
 • Bilde av kjøretøyet.

Hva koster det?

Se prisliste over.

Søknad:

Med ovennevnte opplysninger og vedlegg sendes kommunepost@drammen.kommune.no

Bragernes torg er delt i 3 soner:

 • Nedre torg er primært avsatt til areal for kollektivtrafikk.
 • Handelstorget er spesielt tilrettelagt for torghandel.
 • Øvre torg med torgscenen, spesielt egnet for arrangement og annen type handel.

På Handelstorget tillates torghandel. Salg fra kjøretøy kan foretas fra spesielle plasser innenfor dette området.

Markedssalg tillates på øvre del av handelstorget etter nærmere anvisning.

Mobile salgsvogner og serveringsstasjoner tillates etter kl 18.00 på spesielle plasser mellom handelstorg og Øvre torg.

Salg på Øvre torg tillates kun dersom dette er del av et arrangement.

Søknad om leie/plass

Mjøndalen torg kan leies. 

Søknad om arrangement

Torgplassen i Svelvik kan leies. Det er også torgplasser ved Sentrumsskolen (1 plass) og ved Juve næringspark (1-7 plasser).

Søknad om arrangement

Kart

Her kan du se kart over slagsplassene.

Dette er to arealer adskilt av trafikkert gate (kollektivtrase).

Strømsø torg er et trafikkareal for myke trafikanter mellom jernbane, buss og personbilparkering.

På begge plassene tillates det torghandel og markedshandel med alle typer detaljvarer, men ikke plass- og arealkrevende varer.

Mobile salgsvogner og serveringsstasjoner tillates etter kl 19.00 på spesielt anviste plasser.

Søknad om leie/plass