Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Innledning

Vedtatt av formannskapet 13.06.23 sak 72/23

Drammen kommune ønsker en mest mulig åpen og levende kommune og ønsker med dette å gi retningslinjer for leie og lån av Drammen kommunes offentlige uterom til aktivitet, arrangement og næring. Det skal derfor utøves romslighet for dem som søker å legge til rette for lovlig aktivitet i kommunen. Det er et mål å styrke samarbeidet med frivilligheten og profesjonelle aktører om utviklingen av et bredt kultur- og aktivitetstilbud. Arrangementer skal i hovedsak være åpne for alle.

Disse retningslinjene er fastsatt av kommunestyret med formål å legge til rette for liv sentrumsområdene, gode møteplasser og et godt sted å være samt fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for byens innbyggere og næringsdrivende. Drammen kommune, heretter kalt DK, kan som grunneier og forvalter av arealene, låne eller leie ut uteområdene til forskjellige typer arrangement, ulike former for handel, uteservering eller annen bruk. I tillegg blir det offentlige uterom brukt til offentlig markering, ytringer og demonstrasjoner.

Drammen kommune har tre spesifiserte sentrumsområder - Svelvik, Mjøndalen og Drammen sentrum.

1.1 Leie/booking, avtaler og betaling

Alle som ønsker å bruke Drammen kommunes arealer, må på forhånd søke å få godkjenning for å sikre at plassen er ledig og ikke kommer i konflikt med andre arrangementer. Spørsmål om booking, henvendelser og søknader sendes via kommunens nettsider.

Avtale og tillatelse

 • Søknad behandles så snart som mulig og senest en uke før plassen ønskes tatt i bruk. I spesielle tilfeller kan dagleieplasser tildeles direkte dersom det er ledig areal.
 • Dersom leietaker ønsker strømtilkobling der dette finnes, må det framgå av søknaden. Vilkår for tilkobling og betaling for dette inngår som en del av tillatelsen/leieavtalen, iht. en på forhånd fastsatt pris.
 • Hensyn til brannsikkerhet, orden, allmenferdsel og hygiene må ivaretas.

Booking av arealer til arrangement, aktivitet, offentlig markering, ytring/demonstrasjoner

 • For alle tiltak som omfattes av disse reglene skal det søkes om tillatelse i god tid før aktiviteten finner sted. Søknaden må godkjennes av DK før bruk.
 • For arrangementer er behandlingstiden avhengig av arrangementets arealbehov, kompleksitet og varighet, men svar fra kommunen skal gis i god tid før arrangementet og kommunen besvarer henvendelser fortløpende
 • For søknader om offentlige markeringer, ytringer/demonstrasjoner på kommunale områder må det avklares om ønsket sted for markering er ledig, før området kan tas i bruk.
 • Arealet kan først tas i bruk etter at DK har gitt tillatelse.

Utleie av arealer til aktører som vil benytte kommunal grunn til utleie av små elektriske kjøretøy, sykler eller el-sykler

 • Aktører som vil benytte kommunal grunn til å leie ut små elektriske kjøretøy, el-sparkesykler eller el-sykler, må ha avtale med kommunen og følge de vilkår kommunen fastsetter for virksomheten. Vilkårene kan omfatte betaling av leie.

1.2. Priser for leie og bruk

Leiesatsene fastsettes årlig i prisregulativet av kommunestyret

For bruk av trafikkareal som krever særskilte vedtak (som f.eks stenging av vei med skilting), betaler leietaker/arrangør alle kostnader dersom det ikke foreligger avtale om annet. Dette gjelder også bruk av parkeringsplasser der dette omfattes.

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og kommunesentrumenes handelsstandsforeninger skal ikke betale leie. Enkeltkostnader som f.eks. renovasjon, strøm m.m. kan bli fakturert.

Små og store arrangementer som for eksempel konserter, festivaler og frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd fra kommunen (1 årig og 3-årig støtte), skal ikke betale leie av kommunal grunn, men enkeltkostnader kan påløpe som strøm, vann, skader o.l. Avtale/booking om bruk må være på plass før eventuell søknad sendes inn om festivalstøtte.

1.3. Leie av salgsplasser – varighet og bruk

Dersom det er mangel på salgsplasser, vil leieavtaler med lengst varighet gå foran avtaler med kortere leietid. Avtaler med varighet fra en måned og lenger regnes som faste avtaler som avregnes ved faktura. Dagleie håndteres i den enkelte tillatelse.

DK kan innvilge dagleie på plasser med faste avtaler dersom plassen ikke benyttes. Dersom faste salgsplasser ikke er tatt i bruk innen kl 10.00, kan plassen disponeres av andre resten av dagen etter anvisning fra DK.

Salgsplassen skal være i bruk en vesentlig del (50% og ukentlig) av avtaleperioden i månedene juni, juli og august.

Den som skal drive handel/salg plikter å skaffe seg nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og tilfredsstille krav som stilles fra disse.

Av miljømessige hensyn tillates ikke salg eller utdeling av varer som skumspray, heliumballonger eller andre produkter som inneholder klimaskadelige drivgasser.

Det kan inngås følgende avtaletyper for leie:

 • Helårsavtale
 • Halvårsavtale gjeldende 4-6 måneder i perioden 1. april – 30. september
 • Månedsavtale i sesong
 • Dagleie ved tilfeldig bruk av salgsplass dersom det er ledig plass. Ved gjentatt bruk kan det søkes om tillatelse samlet for en tidsperiode.

1.4. Definisjoner av uterom

“Kommunalt offentlig uterom” er det felles offentlig areal der kommune selv er eier eller forvalter. Disse retningslinjene gjelder for areal som:

 • Vei, gate med tilhørende fortau
 • Parker, badestrender og grøntareal/natur
 • Kaier, brygger og badestrender
 • Grøntareal/natur eller andre steder som er spesielt tilrettelagt for ferdsel, opphold eller rekreasjon og som eies og/eller driftes av Drammen kommune.

De arealene som kommer inn under veilovens bestemmelser for bruk, vil kunne ha spesielle begrensninger i bruk av hensyn til den trafikken de skal tjene.

Unntatt fra retningslinjene

Idrettsplasser, kommunens skoler, uteområder som Drammen Eiendom KF drifter selv, samt aktivitet på kommunal grunn som er tillatt etter friluftsloven, vil ha egne regler og retningslinjer.

Riks- og fylkesveier som kommunen ikke forvalter.

For spørsmål om aktivitet på disse områder, kontakt den aktuelle enhet direkte.