Uteservering, skjenking og servering

Uteservering, skjenking og servering

Det skal legges til rette for uteservering som på en positiv måte bidrar til et levende sentrum. Det skal legges vekt på god kvalitet og gode løsninger for krav til universell utforming og fremkommelighet.

Skjenke- og serveringsbevilling

Ved behandling av søknader om arrangement og bruk av uterom som inkluderer skjenking av alkohol, kreves innvilget skjenkebevilling før leieforholdet avtales. I enkelte saker skjer denne prosessen parallelt.

Uteservering

Sommersesong varer fra 1. april til 30. september. Kan utvides fra og med påske og til og med uke 40 (høstferien).

Uteservering i vintersesongen kan tillates når det tilrettelegges for fri ferdsel eller vinterdrift/snørydding.

Uteserveringsareal skal være tydelig avgrenset. Det skal tilstrebes et åpent og enkelt uttrykk.

Utvidelse av areal ved spesielle arrangement

  • Der plassen tillater det, kan allerede avtalt serveringsareal utvides for et avgrenset tidsrom.
  • Tillatelse til utvidet areal gis etter søknad minst to uker før det aktuelle tidspunkt for aktivitet/arrangement. Søknaden skal inneholde ønsket areal, møblering i utvidelsesperioden og åpningstider hvis disse er annerledes enn ved vanlig aktivitet/arrangement.
  • Det må først sendes søknad om skjenkebevilling før en godkjenning av utvidet skjenkeareal gis. Før tillatelse til arealutvidelse gis, skal søknaden være godkjent av politi og bevillingsmyndighet. Søknadsfrister for utvidet skjenkeareal for enkeltanledning, fremkommer av retningslinjer for alkoholsaker.