Parker, badestrender og grøntareal/natur

Parker, badestrender og grøntareal/natur

På generelt grunnlag trenger man ikke kommunes tillatelse til å arrangere friluftslivsaktiviteter på kommunalt tilrettelagte friluftslivsområder så lenge arrangementet er å regne som et mindre ikkekommersielt arrangement. Alle arrangementer og aktivitet som finner sted ute i naturen og i landbruksområder vil være omfattet av friluftslovens bestemmelser.

For større arrangement i tilrettelagte friluftslivsområder:

  • Der Drammen kommune er grunneier eller drifter spesielt tilrettelagte områder for friluftsliv og rekreasjon (for eksempel ved badeplasser, rasteplasser og utfartsparkeringer) kreves det søknad for større arrangementer.
  • Arrangementet må være tilpasset stedet og aktiviteten som stedet er tilrettelagt for, eller som er vanlig eller forventet bruk av området. Arrangementet skal ikke vesentlig fortrenge annen uorganisert bruk til friluftsliv og rekreasjon.
  • Arrangementet skal stimulere til aktivitet, folkehelse, opplevelser, naturopplevelser og læring. Drammen kommune kan godkjenne enkelte stedstilpassede kunst- og kulturarrangementer. En tillatelse for å låne eller leie et slikt sted vil bygge på en helhetsvurdering for hver enkelt søknad.