Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Andre bestemmelser og lovverk

Lyd, støy og musikk

Det forutsettes at man overholder de støykrav som til enhver tid gjelder, og at det vises hensyn når forsterket lyd benyttes i forbindelse med arrangement. Vi viser her til Helsedirektoratets veileder IS0327 Musikkanlegg og Helse.

Andre regelverk som leietaker må kjenne til

Politivedtekter for Drammen kommune, Skiltvedtekter for Drammen kommune, Retningslinjer for alkoholsaker, Lov om serveringsvirksomhet, Mattilsynets regler for salg og servering av næringsmidler, Plan- og bygningsloven og Friluftslovens bestemmelser.

Ved store arrangementer gjelder Veileder for sikkerhet ved store arrangementer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).