Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Gågater og fortau

Det er særskilte regler for fortausalg i gågater og fortau langs gater i kommunens tre sentrumsområder. Regler for universell utforming må etterkommes samt fri ferdsel for utrykningskjøretøy på 3,5 meter. Der det er ledelinjer for blinde og svaksynte skal det være fri passasje til hver side for disse på minimum 90 cm (unntatt Nedre Storgate hvor 60 cm er gjeldende).

Leietager har ansvar for daglig renhold av hele arealet.

Gågater

  • Det er tillatt med stands og salg i bestemte soner dersom dette ikke er til hinder for ferdsel. Det kan videre gis tillatelse til mobile salgsvogner utenfor forretningenes åpningstider. Forretningsdrivende med fasade mot gågata kan benytte deler av fasadearealet til handel/utstilling av egne varer.
  • Møbleringssonen kan også benyttes etter avtale.
  • Øvre og Nedre Torggate (Bragernes, Drammen sentrum) kan i prinsippet disponeres etter samme regler som Nedre Storgate, men siden gateprofilen har en annen utforming må det gjøres særskilt avtale med hver forretning som ønsker handel på fasadeareal eller møbleringssone.

Salg fra fortau

En forretning kan søke om og inngå avtale om leie av areal for salg/utstilling av varer på fortau.

På grunn av kravet til universell utforming gjelder følgende regler:

  • Fortausbredden må være minimum 2,50 meter eller mer og det skal være minst to meters fri passasje på fortauet forbi utleiearealet. Kravet kan fravikes ved arrangementer der hele gaten er stengt for kjøretøy.
  • Kundeareal (0,5 meter rundt utstilling/salgsplass) som hører til utstilling eller salgsplass kan tillates innenfor arealet for fri passasje med mindre skilt eller andre faste innretninger hindrer passasjen. Det er ikke tillatt å montere fast installasjon og alt salgsutstyr skal være fjernet etter stengetid.
  • Reklameinnretninger som reklameskilt og løsfotreklame må plasseres slik at det ikke er til hinder for fremkommeligheten. For øvrig vises det til plan- og bygningslovens § 107 og Drammen kommunes skiltvedtekter.