Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Universell utforming

Prinsippene for universell utforming skal alltid legges til grunn for alle offentlige oppholdsarealer.

  • Det skal være minimum 2 meter fri passasje for gående og rullestolbrukere på fortau, beliggende mot kjørebane.
  • For gangområder, som gågater og torg, skal fri passasje være minimum 1,5 meter samt tilpasset de konkrete detaljløsningene på stedet.
  • Det skal være fri høyde på 2,5 meter fra gateplan til underkant av markiser, baldakiner og/eller overdekning.
  • Gjerdestøtter eller gjerdefot må ikke redusere den frie passasjen.
  • Utstyr og møbler som ikke er i daglig bruk, skal fjernes fra offentlige areal dersom ikke annet er særskilt avtalt med Drammen kommune.