Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Kontroll, oppsigelse og sanksjoner

Dispensasjoner, reguleringer og klageadgang

Når det gjelder forvaltning av kommunal eiendom og gategrunn, herunder kommersiell utleie, kjøp og salg, er kommunens utgangspunkt at dette ikke er utøvelse av offentlig myndighet. De individuelle søknadene om avtale om tillatelse som inngås eller avslås, er i utgangspunktet et utslag av kommunens eierrådighet som grunneier. 

Kommunens svar på søknad er i slike saker ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, da det ikke gjelder rettigheter eller utøving av offentlig myndighet. Saker/avgjørelser kan derfor ikke påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Leieareal og fravikelse av areal

Salgsplassens beliggenhet og størrelse fremgår av avtale/tillatelse.

Drammen kommune har, i helt spesielle tilfeller, rett til å flytte eller inndra tildelt plass for et begrenset tidsrom dersom annen prioritert bruk tilsier at leieareal må fravikes.

Drammen kommune skal gi varsel om dette senest 4 uker før fravikelsen/flyttingen. Faste leietagere skal, hvis mulig, tilbys alternativ plass i den aktuelle perioden. Betalt leie for slik midlertidig bruksbegrensning vil bli refundert gjennom fratrekk i leie. Fratrekket faktureres arrangør av Drammen kommune.

Fremleie

Salgsplasser med faste leieavtaler/tillatelser kan ikke overdras til andre. Framleie er ikke tillatt og vil medføre øyeblikkelig oppsigelse. Drammen kommune kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i spesielle tilfeller.

Kontroll

På forlangende fra offentlig kontrollmyndighet, må den som har tillatelse kunne vise nødvendige godkjenningspapirer for virksomheten. Leieavtale/tillatelsen skal kunne forevises for kontroll.

Oppsigelse og mislighold

Alle avtaler kan gjensidig sies opp med en måneds varsel. Det kan være avtalt annen oppsigelsestid i kontrakt.

Erstatning for skader ved bruk

Avtale om leie/bruk tegnes med ansvarlig leietager. Leietager har det totale ansvaret overfor Drammen kommune og er derfor ansvarlig for skader påført av underleverandører og publikum som er knyttet til aktiviteten eller arrangementet.

  • Arealer skal inspiseres før det tas i bruk. Ved større arrangement kan det foretas befaring med rapport.
  • Drammen kommune har ikke spesiell forsikring som dekker skader på infrastruktur forårsaket av 3. person.Ved ødeleggelse eller skader på grunn eller objekter som følge av leietagers bruk, vil Drammen kommune sette arealet tilbake i den stand det var før bruk, eventuelt utbedre eller erstatte skadde/ødelagte objekter. Arbeidene blir utført for leietagers regning etter at leietaker er varslet.