Skjenkebevilling

Fornyelse av bevillinger i 2024: Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Drammen er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men kommunen vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.

Har du serveringsbevilling og ønsker å servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Har du ikke serveringsbevilling, må du søke om både servering- og skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Hvem skal søke om skjenkebevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenkingen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Bevillingshaver, styrer, stedfortreder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Søk skjenkebevilling

Du må laste opp digitale vedlegg. Du kan søke om både serverings - og skjenkebevilling i samme skjema. 

Vedlegg til søknaden

Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken skal være bekreftet av revisor eller statsautorisert regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Aksjeboken kan ikke være eldre enn seks måneder. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok. Dette gjelder bare når bevillingssøker er et selskap.
 • Fullt navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse og skattekommune for daglig leder, styreledere og personer med signaturrett, ev. andre personer med vesentlig innflytelse over driften.
 • Tegning i målestokk som viser omsøkte serveringslokale, og dette lokalets plassering i eiendommen. Omsøkt skjenkeareal skal markeres på tegningen.
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder er registrert i Aa-registeret.
 • Bevis for bestått kunnskapsprøve for personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Prøvebevis kan ettersendes dersom prøve ikke er bestått på søknadstidspunktet. Vedtak vil ikke bli truffet før prøvebevis er framlagt.
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Signert og datert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. Mer informasjon om overdragelse.
 • Ved utendørs servering: avtale med grunneier. For leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling Samferdsel, vei og park.

Bevertningslokalet og eventuelt utendørs serveringsareal skal være godkjent i medhold av plan- og bygningsloven, for bruk som serveringssted. Før servering og skjenking settes i gang, må det foreligge brukstillatelse for serveringsstedet fra bygningsmyndigheten