Har du serveringsbevilling og ønsker å servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Har du ikke serveringsbevilling, må du søke om både servering- og skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Hvem skal søke om skjenkebevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenkingen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Bevillingshaver, styrer, stedfortreder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Du må laste opp digitale vedlegg. Du kan søke om både serverings - og skjenkebevilling i samme skjema. 

Vedlegg til søknaden

Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken må være bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok.
 • Skatteattest for søkerselskapet og selskapets eiere.
 • Plantegning i målestokk som viser omsøkte skjenkeareal. (Ved plassering i større bygg, som kjøpesenter, skal det også sendes inn tegning av lokalets plassering i bygget).
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte serveringslokalet.
 • Kopi av signert arbeidsavtale for styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen.
 • Bevis for bestått kunnskapsprøve for personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen.
 • Organisasjonskart som viser bevillingssøker og alle eierselskapene tilbake til fysiske personer, samt eierandel.
  • Ved utendørs servering: avtale med grunneier. For leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling Samferdsel, vei og park 
 • Kopi av bekreftelse fra Mattilsynet på at melding fra søker om igangsetting av virksomheten, er sendt til Mattilsynet.
 • Kopi av kommunalt vedtak som viser at lokalet og eventuelt utendørs serveringsareal er godkjent til serveringsformål, i medhold av plan- og bygningsloven.
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Datert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. For mer informasjon om overdragelse les her.

Lokale regler

Saksbehandling

Søker mottar skriftlig bekreftelse på at kommunen har mottatt søknaden. Det gis samtidig skriftlig orientering om hvordan saksbehandlingen vil foregå, og om påregnelig behandlingstid. Dersom søknaden ikke er fullstendig, vil søker i samme brev bli varslet om hva som mangler.

Når fullstendig dokumentert søknad er mottatt, blir det innhentet vurdering fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelle andre instanser, hvis vurdering kreves for å belyse saken.

Deretter blir søknaden vurdert. Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling. Drammen kommunes retningslinjer legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis.

Det treffes administrativt eller politisk vedtak som sendes søker, med kopi til blant annet politiet, sosialtjenesten og skattemyndighetene.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i alkoholloven § 1-16. Klageretten er begrenset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte.

Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker. I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes. Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage. Klagen sendes til Drammen kommune v/Byplan.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven, kapittel VI. Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunen om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen.

Overdragelse av virksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomhet. Det samme gjelder ved overdragelse av en dominerende andel av aksjene i selskapet eller andelene i et selskap som eier virksomheten, eller ved skifte av selskapsform som for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

For å unngå at virksomheten må stanse inntil kommunen har ferdigbehandlet søknaden, må det sendes inn en komplett søknad til kommunen senest innen 30 dager etter at overdragelsen skjedde.

Dersom fristen overholdes, kan virksomheten fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder til ny søknad om skjenkebevilling er ferdigbehandlet.

Endring av eksisterende bevilling

Hvis det skal gjøres endringer i driften til en virksomhet med skjenkebevilling eller salgsbevilling, må det søkes om dette til kommunen. Ved endringer i driften, send e-post til kommunepost@drammen.kommune.no, merkes med navn på bevillingshaver. Det gjelder blant annet ved følgende endringer:

 • hvis man har bevilling innendørs og søker om uteservering. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier.
 • utvidelse av areal inne eller ute. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier.
 • søknad om utvidet åpnings- og skjenketid. Ingen krav til dokumentasjon.
 • ny daglig leder for en serveringsbevilling. Oppgi navn, adresse og fødselsnummer (11-siffer). Legg ved kopi av ansettelseskontrakt og bestått etablererprøve.
 • ny styrer eller stedfortreder for skjenkebevillingen eller salgsbevillingen. Oppgi navn, adresse og fødselsnummer (11-siffer). Legg ved kopi av ansettelseskontrakt og kopi av bestått kunnskapsprøve.
 • mindre endringer av eierandelene i eierselskapet. Legg ved oppdatert aksjebok som er bekreftet av revisor eller regnskapsfører.

I følgende tilfeller kreves det en ny søknad om skjenkebevilling eller salgsbevilling:

 • endring av lokalisering.
 • endringer i eierskap eller eierstruktur. Det vil si en endring av en dominerende andel.
 • skifte av selskapsform for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.