Veiarbeid og vedlikehold

For informasjon om alle arbeider på kommunale veier se denne siden.

Når brøyter vi hvor?

Vei Igangsettes Gjennomkjøringstid
Busstrasé (saltes) Ved 1 cm 2 timer
Hovedveier Ved 3 cm 3 timer
Boligveier Ved 5 cm  5 timer
Gang- og sykkelveier Ved 2 cm  3 timer
Fortau - sentrum Gårdeiers ansvar Gårdeiers ansvar
Fortau - øvrige Som gang- og sykkelvei Som gang- og sykkelvei

Ved ekstra store snømengder eller mye snøføyke kan det ta noe lengre tid.

For at vi skal kunne oppfylle dette

Hvorfor brøytes snø inn på private eiendommer?

Drammen kommune mottar av og til henvendelser fra publikum om hvorfor vi må brøyte og frese snø inn på privat eiendom i forbindelse med vinterdrift av offentlig vei. Svaret er at vi alltid vil søke å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneiere. I en by som Drammen er det imidlertid trangt om plassen og mange hensyn og ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest. 

Det er svært kostbart å kjøre bort den brøytede snøen og derfor kan ikke alt vi har brøytes kjøres til deponi. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsaklig må brøytes og freses ut til siden. Alternativet til å brøyte/frese inn på privat grunn er å redusere fremkommelighet og færre parkeringsmuligheter. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien. 

Flytting av snø på privat eiendom

Drammen kommune har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for grunneiere å få snøen brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, og ikke flytter det ut igjen på fortau eller kjørebane. Der blir den liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper problemer og vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.

Lovlighetsvurderingen av veimyndighetenes rett til å brøyte/frese snø inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1968 til vegsjefen i Hordaland.

Brøyting og strøing av fortau i sentrum er gårdeiernes plikt

Les mer om politivedtektene for Drammen kommune

Tipping av snø i elva eller annet deponi

Det er ikke tillatt å tippe snø i Drammenselva og Drammensfjorden eller andre steder via kommunale veier, fortau eller park- og friområder. Kommunen har egen tipplass/deponiområdet for de kommunale veien. Andre aktører henvises til å inngå avtaler om snøtipping med private grunneiere.

Mer informasjon om håndtering av brøytesnø kan leses på nettsidene til Statforvalteren i Oslo og Viken.

I veigrunn (fortau, plasser og veier) kan det ligge gatevarme/fortausvarme/snøsmelteanlegg. De fleste anlegg i veigrunn er private anlegg som eies og driftes av gårdeierne selv. De øvrige eies av kommunen. 

Hvor er det gatevarme?

I dette kartet er det en oversikt over alle kommunale anlegg, men også de private anlegg kommunen er kjent med. Dette kartet er kun veiledende, det kan ligge gatevarme/snøsmelteanlegg som er ukjent for kommunen andre steder. Alle som skal gjøre tiltak i veigrunn plikter derfor å sjekke ut med eiere av eiendommen inntil der man skal gjøre tiltak i grunnen selv om dette ikke fremkommer på dette kartet at det ligger gatevarme/snøsmelteanlegg. 

Ved søknad om graving vil påvisningstjenesten til Geomatikk AS varsle den som skal gjøre tiltak i veigrunn der det er kommunale anlegg, dette gjelder ikke for private anlegg. Gårdeiere og andre eiere av private anlegg henstilles til å sette opp skilt på egen fasade om at man må være obs på at det finnes slike anlegg. Eventuelt kan man inngå avtale med www.gravemelding.no om å ivareta sikker påvisning av sitt anlegg.

Hvorfor virker ikke det kommunale anlegget?

Hvis det er kaldere enn -8C blir anlegget koblet ut. De er ikke bygget for drift under denne temperaturen. Under slike forhold blir området brøytet og strødd.

Erfaringsmessig tar det noe tid før nye anlegg er i full drift.

Drammen kommunes veiler for snøsmelteanlegg er i del 4 i kommunens gatenorm.

Kommunen feier og rydder byens uterom. Gangveier, fortau og sykkelveier har førsteprioritet.

Vær oppmerksom på midlertidig skilting

For at våre mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme frem, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Det vil si at om det blir satt på et skilt mandag kl. 20.00 med teksten "Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18.00-06.00" vil Drammen parkering ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl. 20.00. Parkerer du på vei eller gate som er åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet.

Manglende feiing

Meld fra om manglende feiing/rengjøring via kommunens digitale meldingstjeneste eller via appen "Meld inn feil Drammen". Vi ber om at henvendelser om feiing - eller mangel på feiing vedrørende vårrengjøring - ikke sendes før etter 17. mai. 

Gatenormen inneholder bestemmelser som skal sikre at veianlegg utføres trafikksikkert og med god estetikk, slik at veivedlikeholdet kan skje på en mest mulig økonomisk og hensiktsmessig måte. Skal offentlig vei som bygges av private overtas av kommunen til drift og vedlikehold, er det en forutsetning at normens regler følges. 

Til vei- og gatenormen for Drammen kommune