Veimelding og trafikkmelding

Her vil du finne opplysninger om stengte veier, eller andre omfattende trafikkreguleringer under veiarbeider, arrangementer med mer for kommunale veier. For andre veier enn de kommunale vises det til Statens vegvesens nettsider.

Statens vegvesens nettsider.

Veimelding for kommunale veier (oppdatert  31. august 2022):

Gjelder fra: 26.06.22 kl 1900 til siste kvartal 2025

Arbeidets art: Ny Bybru, riggplass på land.

Informasjon: Veien er stengt for gjennomkjøring ved Bybrua. 

Kart med nytt kjøremønster.

Det vil bli avsperret et større anleggsområde på Bragernes. Dette innebærer at Øvre og Nedre Strandgata blir stengt for vanlig trafikk ved Bragernes Torg, og det blir endret kjøremønster for buss, taxi, mc og varetransport.

Øvre Strandgate – vil kjøremønsteret bli endret. Buss, taxi, mc og varetransport kan kjøre inn på torget via krysset St. Olavsgt. Kjøremønsteret for bussene blir som det er, mens taxi kjører inn parallelt med bussene og må kjøre ut fra torget via Øvre Storgate og ut mot St. Olavsgate. Det samme gjelder varetransport.

Nedre Strandgate vil bli stengt rett ved restauranten Skutebrygga. Det vil fortsatt bli mulig å parkere i p-huset til Magasinet. 

Utrykningskjøretøy: Det er tilgang til Bragernes torg fra Øvre Strandgt som før, men ikke fra Nedre Strandgt. Det er heller ikke mulig å kjørre gjennom anleggsområdet for å komme forbi området som er avstengt. Det er etablert en egen ordning for adkomst inn i riggområdet fra Nedre Strandgt for brannvesenet vedr en eiendom dersom det oppstår behov for bruk av høyderedskap.

Buss/Taxi: All innkjøring må skje fra St Olavsgt inn Øvre Strandgt, alt er envegskjørt. Taxiholdeplassen blir snudd slik at kjøreretning blir det samme som bussene har på sin side. Taxi MÅ ikke stille seg opp slik at adkomst for busser blir hindret. Er det fullt på holdeplass må man kjøre bort slik at man ikke hindrer øvrig kollektivtrafikk.

Skiltplan for trafikkavvikling.

For informasjon om prosjktet, se nettside. 

Gjelder fra: 24.01.22 kl 0700 til 01.11.22 kl 1800

Arbeidets art: Rehabilitering av vei og vann/avløp. 

Informasjon: Tomtegata stengt mellom Sagveien og Hofgaardsgt (åpent til Kiwi og CC), Holmensgt stengt. Omkjøring for buss.  se skiltplan. 

Gjelder fra: 09.05.22 kl 0700 til 01.11.22 kl 2400

Arbeidets art: Riggplass for bygging

Informasjon: Veien stengt.

Se skiltplan: Brandtenborggt stengt

Gjelder fra: 21.02.22 kl 0600 til 28.10.22 kl 1600

Arbeidets art: Vann og avløpsledninger, støttemur og rehabilitering av vei.

Informasjon: Veien vil bli stengt i faser. Fase 1 varer fra start og en ca 1,5 mnd, fase 1.1 til ut i august. Info vil bli oppdatert ved endringer. 

Se skiltplan:

Gjelder fra: 08.01.22 kl 0700 til langt ut i 2025

Arbeidets art: Arbeider med midlertidig gangbru over elva ifbm bygging av ny Bybru. Turveien vil også være stengt ifbm Bane NOR sine arbeider med Drammen stasjon.

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

Gjelder fra: 08.03.21 kl 0700 til 31.12.22 kl 1800

Arbeidets art: Vann og avløp og fortau i Svelvikveien

Informasjon: Kommunale sideveier til Svelvikveien stenges for å hindre unødvendig gjennomkjøring via disse, se skiltplan.

 

For alle arbeider på kommunale veier finner du i dette kartet også opplysninger om:

  • Hvor det graves/arbeides
  • Hvorfor det graves/arbeides
  • Hvem som graver/arbeider
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene

Ved å klikke på saksnummer i feltet "Søknad" får man også opp alle dokumenter i saken når man har åpnet den saken man vil ha mer informasjon om.