1. tertialrapport er lagt fram

Rådmannen har i dag lagt fram første tertialrapport og kommunens regnskap for årets første fire måneder.

Regnskapet viser at kommunen har et merforbruk i første tertial på 60 millioner kroner. Pandemien har fortsatt preget kommunens tjenester, og tjenesteområdene rapporterer et merforbruk i løpet av årets første fire måneder på om lag 105 millioner kroner knyttet til pandemien. I tillegg har kommunens finanskostnader økt og ligger 8 millioner kroner over budsjettet.

Rådmannen legger til grunn at staten kompenserer kommunene for de økte kostnadene i forbindelse med pandemien. Korrigert for de ekstraordinære pandemikostnadene har kommunen et resultat i løpet av årets fire første måneder som er rundt 45 millioner kroner bedre enn budsjettet. Dette skyldes høyere skatteinntekter enn tidligere forutsett.

Det er fortsatt økonomiske utfordringer innenfor helse-, sosial- og omsorgsfeltet. Rådmannen foreslår derfor å styrke den økonomiske rammen til to av tjenesteområdene gjennom både varige økninger og éngangsbevilgninger i 2022.

Også innenfor infrastruktur og samferdsel foreslås det å styrke budsjettet. Dette henger sammen med utviklingen i byggeprisindeksen. For å unngå ytterligere etterslep på drift og vedlikehold går rådmannen inn for å styrke tjenesteområdets økonomiske rammer med 8 millioner kroner.

Tertialrapporten skal behandles i hovedutvalgene kommende uke, i formannskapets møte 14. og 15. juni og endelig av kommunestyret 20. og 21. juni.