Anbefaler at elevene fra Åskollen går på Galterud

Rådmannen har utredet muligheten for å utvide kapasiteten ved både Marienlyst og Galterud for å ha plass til elevene som kommer fra Åskollen. Konklusjonen er at dette er mulig begge steder, men det anbefales at dette gjøres på Galterud og at elevene fra Åskollen får fast tilhørighet der.

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola
Kommunalsjef Thomas Larsen Sola sier at en ombygging av Galterud skole for å ta imot elevene fra Åskollen er i tråd med prinsippene i handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg som nylig ble vedtatt i kommunestyret.

Åskollen-elevene har i dag skoletilhørighet til Marienlyst ungdomsskole, men på grunn av kapasitetsutfordringer ved skolen er det vedtatt en rulleringsordning for disse elevene til og med skoleåret 2024-2025.

Elevene som er ferdig med 7. klasse ved Åskollen skole i år, begynner på Marienlyst i august. Dette er besluttet tidligere gjennom rulleringsordningen, mens elevene som avslutter 7. klasse på Åskollen neste år, begynner på Galterud. Dersom rådmannens forslag blir vedtatt av politikerne, vil altså årets avgangskull fra Åskollen skole være det siste som begynner på Marienlyst, og at fremtidige avgangselever fra Åskollen får fast tilhørighet til Galterud som ungdomsskole.

I tråd med planen

Kommunestyret har nylig vedtatt handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg. I planen slås det fast at undervisningen fortrinnsvis skal tilbys i bygg som kommunen selv eier og at kommunen skal utnytte elevkapasiteten i skolebyggene i kommunen.

Det er vurdert ulike løsninger for å utnytte og utvide kapasiteten. Paviljonger er vurdert både på Marienlyst og Galterud, og det er mulig å sette opp dette begge steder. Samtidig er mulig å få plass til elevene fra Åskollen på Galterud uten bruk av paviljonger, dersom det gjøres noen endringer av planløsningen på Galterud.

– En ombygging av Galterud er i tråd med prinsippene i handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg. En slik ombygging vil også være det alternativet som helt klart vil gi den laveste merkostnaden knyttet til leie- og driftskostnader, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for skole og barnehage i Drammen kommune.

Rådmannen legger opp til å komme tilbake til politikerne med en sak om endring av skolekretsgrenser i løpet av høsten 2023, slik at elevene fra Åskollen sikres fast tilhørighet til Galterud fra og med skoleåret 2024-25.

Drammen kommune satser på mangfold og inkludering, og dette henger nært sammen med folkehelse, attraktive steder, oppvekst og utdanning. Rådmannen ønsker å legge til rette for et rikt mangfold på alle kommunens skoler, og en ombygging av Galterud vil kunne bidra til dette.

Denne løsningen vil også gi skolen en større forutsigbarhet i elevmassen og vil gjøre at skolen har større kapasitet og fleksibilitet med tanke på økonomi, personal og faglig utvikling.

Konklusjonen i utredningene

Dette er konklusjonen i utredningene som er gjennomført knyttet til utvidelse av kapasiteten ved Marienlyst og Galterud:

Utredningen ved Marienlyst ungdomsskole viser:

 • Det er mulig å gi elevene fra Åskollen barneskole fast tilhørighet til Marienlyst ungdomsskole dersom det etableres modulbygg for å øke kapasiteten.
 • Estimert kostnad for etablering av modulbygg er 9 millioner kroner. I tillegg kommer 1,32 millioner kroner i leiekostnader for modulene hvert år. Når modulbyggene kommer i drift, vil det påløpe kostnader til strøm, renhold og renovasjon for arealene i modulbygget.
 • En økning i antall elever ved skolen vil øke behovet for hallflater til kroppsøving. Dette vil medføre økte leiekostnader for undervisningstid ved Drammensbadet eller i Drammenshallen.
 • Nytt modulbygg må inneholde åtte klasserom og arealer for arbeidsplasser til pedagoger.
 • Det er mulig å plassere modulbyggene flere steder, men rådmannen vurderer at et areal ut mot Schwartz gate er best egnet.
 • Det vil samtidig være behov for mindre utbedringer av to rom i bygget til Marienlyst ungdomsskole for å tilpasse dette bedre til undervisning. Dette tas innenfor egne rammer.
 • Det vil ta cirka ett år fra arbeidet med å etablere modulbyggene starter, til modulbyggene står klare til bruk for skolen.
 • Det er planlagt for at velkomstklassetilbudet ved Kjøsterud ungdomsskole skal flytte til Marienlyst skole fra skoleåret 2024-2025. Utredningen har tatt høyde for dette.

Utredningen ved Galterud ungdomsskole viser:

Utredningen ved Galterud ungdomsskole har synliggjort to mulige løsninger:

1. Det er mulig å gi elevene fra Åskollen barneskole fast tilhørighet til Galterud ungdomsskole ved å etablere modulbygg.

 • Tomta har høydeforskjeller i terrenget, men det er vurdert at et modulbygg kan plasseres i skolegården eller alternativt på eksisterende grøntarealer.
 • Uten å endre på innvendige planløsninger ved skolen vil det være behov for å øke skolens areal med 500 kvadratmeter nytt areal i modulbygg.
 • Estimert kostnad for etablering av modulbygg er 8 millioner kroner. I tillegg kommer 1,1 millioner kroner i leiekostnader hvert år. Når modulbyggene kommer i drift, vil det påløpe kostnader til strøm, renhold og renovasjon for arealene i modulbygget.
 • Det vil ta cirka ett år fra arbeidet med å etablere modulbyggene starter, til modulbyggene står klare til bruk for skolen.

2. Det er mulig å gi elevene fra Åskollen barneskole fast tilhørighet til Galterud ungdomsskole ved å endre innvendig planløsning på Galterud.

 • Planløsningen for deler av skolen er lite funksjonell, men den kan bygges om for å få flere klasserom, møterom og arbeidsplasser for pedagoger.
 • Estimert kostnad for omdisponering/ombygging av arealer i nåværende bygningskropp er 6,5 millioner kroner. Det må i tillegg tas høyde for at driftskostnadene for skolen kan øke noe, ved at arealene som i dag ikke er/delvis er i bruk får annen aktivitet. En ombygging vil også medføre en liten økning i husleiekostnadene.
 • Det er lagt til grunn at bærende vegger ikke berøres. Alle overflater fornyes til medium standard.
 • En omgjøring av skolen vil gi skolen tre nye ordinære klasserom, fra 15 til 18 totalt. Skolen vil da ha kapasitet til seks klasser per trinn.
 • Skolen vil ha tilstrekkelig kapasitet for undervisningsarealer i spesialrom ved en ombygging av skolen. Det samme gjelder for kapasiteten for hallflater til kroppsøving.
 • En omgjøring av planløsningen kan eliminere behovet for modulbygg. Kapasiteten for elevplasser på Galterud kan likevel i et langsiktig perspektiv utfordres når planlagt utbygging i kommunedel 9 realiseres. Det vil da være mulig å øke arealet på skolen ved å etablere et modulbygg.