Alkoholpolitisk handlingsplan og forskrift ut på høring

Et forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan med tiltak og åpningstidforskrift skal ut på høring. Reglene inneholder blant annet bestemmelser om åpningstider, og skal gjøre det mer forutsigbart å drive serveringssteder i kommunen.

Et enstemmig hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet og byliv vedtok 5. mars å sende ut et forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan med tiltak og forskrift for serverings-, salgs- og skjenkebevillinger på høring. Nye regler er ventet å bli endelig vedtatt av kommunestyret før sommeren.

Medvirkning for bransjen

I arbeidet har de næringsdrivende blitt hørt, og det er lagt opp til mer medvirkning for utelivsbransjen i høringsperioden.

– Reglene er ment å tydeliggjøre hvordan kommunen blant annet vil tilrettelegge for et godt uteliv for alle - både for utelivsbransjen og for innbyggerne. Blant annet skal vi sikre hensiktsmessige, forutsigbare og like konkurransevilkår for bransjen, samtidig som vi skal ivareta kommunens innbyggere og sårbare grupper, spesielt mindreårige. I tillegg vil reglene gjøre det lettere for kommunen å håndtere regelverket, sier virksomhetsleder Christina Borthwick Vermelid i juridisk arealplan, klima og miljø.

Rydde opp i regelverket

Hovedmålet er at handlingsplanen og forskriften på best mulig måte skal ivareta en levende, mangfoldig og trygg by. Det må sørges for at beboere trives, samtidig som det må satses på et trygt og seriøst uteliv som fremmer trivsel, Drammens attraktivitet som vertskapsby og for nærings- og byutvikling. Målet med endringene er også å rydde opp i regelverket, og få det til å henge bedre sammen med det nasjonale regelverket.

Forskriften definerer tre geografiske områder med ulike bestemmelser for åpningstider og uteservering: indre sentrum, sentrum og utenfor sentrum.

I tillegg til disse tre går det et viktig skille mellom det som er boligområde og det som ikke er boligområde. Et serveringssted som ligger inntil 50 meter fra en bolig er å regne som boligområde. Ifølge forslaget til forskrift er det ikke lov å spille musikk utendørs i boligområder etter klokka 23.00.

Utvider åpningstid

Ifølge forslaget skal uteservering i sentrum som ikke ligger i et boligområde som hovedregel kunne holde åpent til klokka 24.00. Dersom utestedet ligger i et boligområde utenfor indre sentrum, skal uteserveringen stenges klokka 23.00

Forskriften åpner for at det kan gjøres unntak for hovedregelen om åpningstider og støy. Unntak gjøres på bakgrunn av konkrete vurderinger av konsept, varighet og beliggenhet. Reglene i dag tillater unntak bare til sommersesongen og går bare fram til klokka 24.00. Den nye forskriften åpner for at skjenkesteder kan søke om fast forlenget åpningstid og på tidspunkt fram til klokka 03.30.

Med forslaget får alle steder i sentrum, også det som er innenfor boligområder, forlenget åpningstid inne fram til klokka 03.30. Dette er en utvidelse fra reglene som er i dag, der serveringsvirksomheter i boligområder bare kan skjenke inne til klokka 00.30.

Regler for støy

– Støy er ett alvorlig helseproblem, særlig når det forstyrrer innsovning og nattesøvn. Vi ønsker å forenkle regler for når lydanlegg må skrus av, som er likt det andre store kommuner har. Vi ønsker å tydeliggjøre hvor de nasjonale grensene for støy går. Dette kan bidra til å forebygge lydkonflikter, sier kommuneoverlege Einar Sagberg.