Disse er viktige for vannkvaliteten

Har du lagt merke til at det ligger noe som lyser og flyter flere steder i Drammenselva? Det er turbiditetsmålere. Her får du vite hva de gjør og hvorfor vi må ha dem. 

En turbiditetsmåler flyter i elva, med midlertidig bru i bakgrunnen
BILDE: Turbiditetsmålere flyter i elva for å overvåke mengder partiskler i elva mens det jobbes med ny bybru.

En turbiditetsmåler måler turbiditet, dvs.  mengde av partikler i vannmassene. Ved arbeider som påvirker elvebunnen (som f.eks. mudring, peling, spunting og erosjonssikring av elvebunnen) kan sediment virvles opp, og partikler av fint materiale kan spres i elva.

En turbiditetsmåler nedstrøms der som det jobbes vil da vise om målte verdier blir for høye, sammenlignet med målinger i en turbiditetsmåler som er plassert oppstrøms der det jobbes (referansestasjon).

- Da sedimentene i Drammenselva er forurenset, og forurensingen er bundet til partiklene, vil forurensede partikler spres med elvevannet i forbindelse med tiltaksarbeidene som skal gjennomføres ved bygging av den nye Bybrua, sier Tonje Iren Krokaas, Ytre Miljø - koordinator for Drammen kommune.

Hun forklarer videre at arbeidene Drammen kommune gjør, med riving og oppføring av ny Bybru, skal gjennomføres fra lekter. Vanligvis vil Statsforvalteren pålegge tiltakshaver å bruke siltgardin rundt området man arbeider, for å redusere spredningen av partikler utenfor dette området (En siltgardin består vanligvis av et flytlegeme med underhenget geotekstil og bunntyngde.  Dette er et tiltak som kan bidra til en kontrollert håndtering av partikler). I dette tilfellet vil imidlertid siltgardinen komme i konflikt med lekteren, i tillegg til at kraftig strøm i elva vanskeliggjør bruk av siltgardin.

Hindrer ikke bading

Statsforvalteren har derfor godkjent at det i stedet settes opp siltgardin rundt badestrender nedstrøms tiltaksområdet (i september), for å unngå at forurensning spres til disse områdene.

- I tillegg skal turbiditet overvåkes kontinuerlig i elva gjennom hele arbeidsperioden. Dersom turbiditetsmålinger overskrider grenseverdien, som er satt av Statsforvalteren, vil arbeidet stanse inntil nye målinger viser aksepterte nivåer, forklarer Krokaas.

Arbeidene som gjøres i forbindelse med bygging av ny Bybru skal ikke påvirke rekreasjon og bading i området.

Hensyn til fisk

Drammen kommune vil jobbe i elva, i henhold til tillatelse fra Statsforvalteren, mellom 15. september til 15. mai. Av hensyn til fisk skal det ikke gjennomføres mudring/utfylling i elva mellom klokken 23:00-06:00 i perioden mellom 1. mai til 1. november.

Bane NOR har også både stiltgardin og turbiditetsmålere i elva. Bane NOR har fått tillatelse av Statsforvalteren til å gjennomføre sine tiltaksarbeider fra 15. august, da de er avhengige av å gjennomføre deler av arbeidene mens det er togstans på stasjonen.

Siden deres arbeider med peling og erosjonssikring foregår fra land, er de pålagt å anvende siltgardin i tillegg til å anvende turbiditetsloggere med kontinuerlig overvåking.