Du kan få gebyr om du feilparkerer elsparkesykkel

Drammen kommune har begynt å ilegge gebyr for grove feilparkeringer med elsparkesykler. Du kan risikere å måtte betale 900 kroner for feilparkering. Målet er å bedre parkeringsatferden.

I 2021 ble det mulig å ilegge gebyr for feilparkering av elsparkesykler etter en endring i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Drammen kommune valgte da ikke å benytte seg av den muligheten. Kommunen satset i stedet på tett dialog med aktørene som leier ut elsparkesykler om opplæring av brukere, oppfølging og rydding av elsparkesykler, og å bruke teknologi for å bedre parkeringsatferden.

Det ble blant annet, etter forslag fra en av aktørene, innført obligatorisk fotografering av hvordan elsparkesykkelen er parkert før man får avslutte leieforholdet, og kommunen merket opp 20 parkeringsplasser i og nær Drammen sentrum. Operatørene økte også sin innsats knyttet til oppfølging og rydding av elsparksyklene. Kommunen har hatt soner med parkeringsforbud siden 2019.

Parkering av elsparkesykkel rett ved fotgjengerfelt
BILDE: En typisk feilparkering av elsparkesykkel.

Gebyr for grove feilparkeringer

- God dialog med operatørene og felles innsats for å bedre parkeringsatferden er fortsatt vår hovedtilnærming, sier overingeniør Gert Myhren i kommunens virksomhet for samferdsel, vei og park.

Han understreker at samarbeidet med aktørene om dette er godt, men at det er utfordrende å få alle brukerne til å parkere på en god måte. Derfor har kommunen nå bestemt seg for å ilegge gebyrer for grove feilparkeringer.

- Med grove feilparkeringer menes parkeringer som er til vesentlig hinder for framkommeligheten eller gir dårligere trafikksikkerhet, sier Myhren.

Som eksempler nevner han parkering slik at man sperrer mer eller mindre hele fortauet, parkering i fotgjengerfelt, parkering på ledelinje for blinde og svaksynte og parkering på HC-plass.

Alle skal kunne ferdes

En som er glad for at kommunen nå tar ytterligere grep for å få ryddigere elsparkesykkelparkering, er leder i Drammen og omegn lokallag av Norges Blindeforbund, Liv Astri Hansen.

- Det er viktig at de som parkerer elsparkesyklene tenker på at det er mange ulike brukere av fortau, torg og gater, og at blinde og svaksynte er særlig utsatt fordi de ikke ser uventede hindringer, sier Liv Astri Hansen. 

Hun forteller at parkering på ledelinjer er en gjenganger i tilbakemeldingene Blindeforbundet får fra sine medlemmer, og hun oppfordrer særlig til at elsparkesyklistene unngår å parkere på disse.

En annen som er opptatt av at kommunen jobber aktivt for å rydde opp i elsparkesykkelparkeringen, er lederen av Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Hilde Kari Burud. Hun minner om hvor viktig det er at alle skal kunne ferdes i det offentlige rom, og at noen trenger mer plass enn andre.

- Det kan være rullestolbrukere, men de som triller barnevogn har like stor nytte av den samme plassen, sier Hilde Kari Burud.

Dokumenterer med bilder

- Kommunens trafikkbetjenter har forberedt seg godt før de begynte å ilegge parkeringsgebyr for elsparkesykler. Feilparkeringen dokumenteres med fotografi både av selve parkeringen og elsparkesykkelens QR-kode, slik at sykkelen lett kan identifiseres av utleiefirmaet, forteller Claus Mølbach-Thellefsen, virksomhetsleder for parkering i Drammen kommune.

Mølbach-Thellefsen opplyser at gebyret er på 900 kroner, og størrelsen er fastsatt i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Samme forskrift gir kommunen anledning til å sende gebyrblanketten til eieren av elsparksykkelen, altså utleiefirmaet, dersom føreren ikke er kjent. Dette vil oftest være tilfellet, siden det ikke er så ofte trafikkbetjentene er til stede idet det feilparkeres.

- Det er så opp til utleiefirmaet hvordan de velger å følge opp kunder som har feilparkert slik at det blir ilagt gebyr, forklarer Mølbach-Thellefsen.

Sunn fornuft

Hovedutvalg for tekniske tjenester har vedtatt vilkår for elsparkesykler i Drammen. Et av vilkårene er at det skal være minst 2 meter fri passasje forbi en parkert elsparkesykkel på fortau. 

- Det er mange regler å forholde seg til, men man kommer veldig langt med sunn fornuft, sier Gert Myhren og tilføyer:

- Hver gang du parkerer elsparkesykkelen, må du spørre deg selv om den står til hinder eller sjenanse for noen. Hvis svaret på det er ja eller kanskje, må du parkere et annet sted. Så enkelt er det i grunnen. 

Feilparkering av elsparkesykler

Elsparkesykkel parkert over ledelinjer En elsparkesykkel som er parket på en handicap-parkeringslass. Elsparkesykkel som sperrer nesten hele fortauet. Parkering av elsparkesykkel som sperrer fotgjengerfelt.