Forslag om ny lov for kommunens sjø- og elveområder

Drammen kommune foreslår ny forskrift for fartsgrenser for fritidsbåter. Forskriften skal ut på høring før den vedtas.

båt, sommer, skjø, blå himmel, ute
BILDE: Forslag om ny lov for ferdsel på sjøen i Drammen kommune. Forskriften gjelder fritidsbåter under 24 meter.

Lav hastighet nær land

Tidligere har det vært to forskrifter som har vært gjeldende for ferdsel på elv og sjø i kommunen. Én for tidligere Nedre Eiker kommune, og én felles for Drammen og Svelvik kommuner.   

Forslaget er nå å harmonisere forskriften i Drammen kommune med tilstøtende kommuner som Asker, Lier og Holmestrand. Like fartsbegrensninger skal gjøre det enklere å følge reglene.

De nye fartsgrensene vil da bli innmeldt til Kartverket og Kystverket. På denne måten vil man se alle fartsforskrifter som gjelder for området i Kystverkets digitale kartløsning «Kystinfo», eller i Kystverkets mobilapplikasjon BåtFart.

Ferdes du nærmere enn 200 meter fra land vil maks tillatt hastighet være 5 knop. Det betyr en hastighet på rett under 10 kilometer i timen, regnet om til landevei.

Grensen på 200 meter fra land omfatter avstanden fra ytre punkt på varige konstruksjoner og anlegg, som for eksempel kaier, brygger og anlegg for akvakultur. Sjømerker regnes ikke som varige konstruksjoner.

Hensikten med fartsreguleringen er å legge til rette for sikker ferdsel i kommunens sjø- og elveområder.  Formålet er å begrense kjølvannsbølger som kan oppstå ved høy fart nært land. Det blir tatt mer hensyn til myke trafikanter som badende og de som ferdes i kano og kajakk. Lavere hastighet kan også virke positivt inn på antallet sammenstøt og grunnstøtinger.  

I Svelvikstrømmen er forslaget å øke hastighet med 1 knop fra tidligere forskrift. Ny fartsgrense blir da 8 knop gjennom strømmen. Dette for å sikre at båter og skip har tilstrekkelig styrefart gjennom sundet.

Bruk av vannskuter skal utredes

Under behandling av saken om fartsregulering i hovedutvalg for tekniske tjenester fremmet Kari Palm (MDG) et endringsforslag på vegne av MDG og Sp. Forslaget fikk flertall i det ekstraordinære møtet.

Forslaget gikk ut på at et eventuelt forbud mot bruk av vannskuter i Drammensvassdraget skal utredes og legges fram for hovedutvalget før båtsesongen starter.

Rådmannens forslag var å se på vannskuter som fritidsbåt, fordi forslaget til fartsforskrift også vil være dekkende for vannskuter. Rådmannen foreslo å se virkningen av den nye forskriften før et forbud mot vannskuter tas til videre utredning, men dette forslaget ble stemt ned.

Saken kommer på høring og kan ses på dette området så snart det er lagt ut. Høringsfrist er på seks uker fra dokumentet foreligger.