Handlingsplan plast

Formannskapet har vedtatt en handlingsplan plast. Dette er kommunens første steg på veien for å ta tak i plastproblematikken. Å kutte unødvendig bruk av plast, erstatte plast med alternative materialer, og å hindre at plastavfall kommer på avveie, står sentralt.

Sist endret:

Plast er et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 8 millioner tonn søppel i verden. Som nå, vil det innen 2050 være mer plast i havet (i vekt) enn fisk.

Å unngå plast fullstendig er ikke teknisk og praktisk gjennomførbart per i dag. Det er imidlertid mange tiltak som kan gjøres for å redusere kommunens bruk og utslipp av plast. Drammen må ta sitt ansvar for å løse problemene knyttet til plastforurensning og -forsøpling.

Handlingsplanen har tiltak innen følgende områder:

  • Generelle tiltak
  • Driftstiltak
  • Informerende tiltak
  • Tiltak som gir forbud eller reduksjon

Les om tiltakene som foreslås innen de ulike områdene i handlingsplanen for plast.

Gradvis innføring

For mange av tiltakene vil det i praksis være snakk om en gradvis innføring av alternativer til plastprodukter, for eksempel når eksisterende anlegg og infrastruktur skal bygges om eller rehabiliteres, og når innkjøpsavtaler inngås.

Som stor innkjøper og forbruker har kommunene påvirkningskraft, og et spesielt ansvar for å gå foran med et godt eksempel. Ved at kommunen etterspør alternativer til plast og krav til at produktene kan materialgjenvinnes, kan kommunen bidra til innovasjon i retning av en mer sirkulær økonomi.

Høste erfaringer

Handlingsplanen beskriver et lite utvalg av tiltak, som et utgangspunkt for å høste erfaringer, og kunnskap å bygge videre på. Denne planperioden (2022-26) vil bli brukt til å kartlegge og innhente kunnskap.

Tiltakene som er beskrevet i planen skal bidra til at kommunen, næringslivet og innbyggerne sammen kan jobbe mot å gjøre Drammen til Norges grønneste kommune.

Her kan du lese hele handlingsplanen plast