Tiltak for å redusere forbruk og utslipp av plast i Drammen

​Tiltakene som beskrives her skal i første omgang hjelpe kommunen med å sette fokus på problemstillingen, og bidra til å kartlegge dagens faktiske situasjon. Det er viktig at alle får eierskap til både problemstillingene som beskrives, og mulige løsninger.

Fremdrift på gjennomføring av tiltakene skal evalueres etter 2 år, når revisjon av planen starter. Tiltakene skal derfor legge grunnlaget for mer konkrete måltall og tiltak i reviderte planer.

Generelle tiltak

Kommunen skal aktivt jobbe med å redusere kommunens plastforbruk og plast på avveie. Med «kommunen» menes her alle som bor og jobber i Drammen kommune.Dette kan gjøres ved hjelp av klima- og miljøvennlige innkjøp, smartere plastforbruk, reduksjon av plastprodukter og bedre håndtering av avfall. Kommunen som virksomhet har et stort ansvar for å gå foran med et godt eksempel, slik at kommunens drift kan bidra til reelle endringer.

Generelle administrative tiltak

 • Alle virksomheter, inkludert kommunens interne drift, skal jobbe målrettet for å redusere forbruk og utslipp av plast fra egen drift og virksomhet.
 • Unødvendig engangsplast skal kartlegges og fases ut.
 • Kildesorteringsrutiner skal følges opp med mål om å oppnå minst mulig restavfall, og utsortering av mest mulig plast til gjenvinning.
 • Sørge for å kartlegge innkjøp og anskaffelser, og stille krav om redusert, gjenvinnbar og resirkulert plastemballasje ved levering og kjøp av varer.
 • Foreta en kartlegging og gjennomgang av maler for anskaffelser av entreprenørtjenester, med mål om å redusere mengden plast som avfall på byggeplasser.
 • Veilede kantiner, kjøkken og serveringssteder til å fase ut unødvendig engangsplast og finne fullgode miljøvennlige erstatningsprodukter.
 • Det skal stilles krav til sports- og kulturarrangementer om å unngå bruk av engangsplast, og til opprydding av avfall under og etter arrangementet.Det skal tilrettelegges for kildesortering.
 • Virksomheter skal bidra til å redusere behovet for bruk av bil, ved å tilrettelegge arbeidshverdagen med fleksible løsninger som hjemmekontor og digitale møter.
 • Legge sentrale tjenester og øvrig administrasjon til lokaliteter med god kollektivdekning og gang- og sykkelvei.
 • Legge til rette for sykling til arbeidsplasser og elsykkel til bruk i tjeneste, samt garderober med dusj.

Driftstiltak

Drammen vil gjennom aktive valg mot plastforurensning, fase ut miljøskadelige alternativer med nye, miljøvennlige løsninger. Målet er å gradvis innføre mer bærekraftige produkter og løsninger, ikke at alle tiltak skal gjøres umiddelbart. Utskifting av plastprodukter og –materialer kan for eksempel skje gjennom planlagt rehabilitering av eksisterende anlegg og infrastruktur, og justerte krav i nye rammeavtaler og ved etablering av nye anlegg.

 • Opprette silordninger ved eksisterende profesjonelle anlegg og gode rutiner for avfallshåndtering av kunstgressbaner
 • Kommunale kunstgressbaner ved skoler, barnehager og nærmiljø bytter ut gummigranulat med andre miljøvennlige fyllmasser når fyllmassen rutinemessig skal erstattes/fylles på.
 • Nye anlegg som etableres bør bruke nyeste tilgjengelige miljøvennlige teknologi. Eksempler på dette kan være fyllmasse av sand, nedbrytbare fyllmasser, eller uten fyllmasse.
 • Kartlegge og lage rutiner for oppsamling av gummigranulat i naturen.
 • Bruk av plastdekke som for eksempel kunstgress, gummiflis og gummibelegg tillates ikke på kommunale lekeplasser og barnehager, og nærmiljøanlegg ved nyetablering.
 • Dagens plastdekker fases ut ved rehabilitering av eksisterende anlegg.
 • Utplassere avfallsbeholdere som reduserer forsøpling (dyr og spesielt fuglers tilgang til avfallet).
 • Kartlegge og vurdere behovet for å øke antall beholdere og hyppigere tømming.
 • Kartlegge behov for beholdere med sensorer for fyllingsgrad.
 • «Pante-ringer» på flere beholdere, slik at panteflasker og -bokser lettere kan sorteres ut.
 • Matter under båtene, fast dekke og/eller annen oppsamling av maling/bunnstoff.
 • Slipemaskin med støvsuger.
 • Utskillerfunksjon med sandfang for oppsamling av partikler ved spyleplasser.
 • Innføring av «skrogvaskeplasser», der båter kan få fjernet begroing uten bruk av bunnstoff og sliping.
 • Ha deponiløsninger for skitten og forsøplet snø for å hindre spredning av mikroplast og søppel fra snøbrøyting.
 • Vurdere behovet for drikkevannsfontener der infrastruktur allerede er tilrettelaget for dette, for å begrense forbruk av engangsplastflasker.
 • Kartlegge og etablere gode driftsrutiner for tømming av sandfangsluk på overvannsnettet. Gamle sluk uten sandfang bør også byttes ut med sandfangsluk.
 • Vurdere alternative produkter for veioppmerking som ikke inneholder plast.

Informerende tiltak

Det er stort behov for informasjon og kunnskap om både kildene til og konsekvensene av plastforurensning. Økt kunnskap blant innbyggerne i Drammen kommune kan forebygge og redusere unødvendig plastforbruk og forurensning. Drammen skal aktivt jobbe med å oppmuntre kommunens innbyggere til å ta del i arbeidet med å redusere plastforurensning, og forbedre kommunens kunnskapsgrunnlag.

 • Ordninger om henting og gjenvinning
 • Ulovlig å brenne og forsøple
 • Spre informasjon om, og oppfordre til redusert forbruk av plast og endrede forbruksvaner.

Delta i, arrangere og oppfordre til ryddedugnader som:

 • Strandryddedagen
 • Rusken
 • Før fuglene kommer
 • Adoptere en strand - “Min bit av Norge”
 • Temadag for barneskoler og ungdomsskoler
 • Plastpatruljen
 • Bybildet
 • Elve- og fjordbunnen
 • Oppfordre næringer til å tenke mer miljøvennlig og redusere plastforbruket.
 • Hold Norge rent

Tiltak som gir forbud eller reduksjon

Drammen kommune ser det som nødvendig med restriksjoner eller forbud for å redusere unødvendig forbruk av plast på enkelte områder. Dette gjelder i tilfeller der plasten er klart unødvendig, og der det er stort potensial for at den kommer på avveie som avfall.

Vi mener forbud gir mer forutsigbarhet knyttet til tydelige krav, og derfor lettere vil føre til reelle endringer i kommunens forbruk og utslipp av plast, enn svakere retningslinjer. Det vil også skape rom for nye og miljøvennlige alternativer.

 • Forbud mot å bruke engangsplast ved pynting av byen, arrangementer, festivaler, politiske kampanjer og ved utdeling av reklamemateriell
 • Forbud mot ballongslipp og heliumballonger
 • Forbud mot isopor på flytebrygger ved utskiftning av kaianlegg/båthavner
 • Arbeidstøy i fleece tas ut av arbeidstøyporteføljen
 • Det bør unngås bruk av plastbaserte malinger, særlig utendørs.
 • Ved vedlikehold av bygninger og utendørs installasjoner skal maling som skrapes av samles opp i den grad det lar seg gjøre