Kildehenvisninger

Publisert: 08.02.2023 12:04:27 Sist endret: 08.02.2023 12:32:30
 • Miljødirektoratet. Mikroplast finnes overalt i naturen. 2021
 • Frode Syversen, et al. Materialstrømmen til plast i Norge – hva vet vi? 2020
 • Ellen MacArthur Foundation. The New Plastics Economy - Rethinking the future of plastics. 2016
 • Verdens naturfond. Lanserer nasjonalt plastsmart-nettverk. 2020
 • Oslo kommune. Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019–2020. 2019
 • Sprenger, M. Hvorfor er plast et problem? 2019
 • Klima- og miljødepartementet. Noregs plaststrategi. 2021
 • Norsk institutt for vannforskning. Plastforurensning – hva er egentlig greia? 2017
 • Lindholm, M., et al. Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning. NIVA-rapport 2019
 • Naturvernforbundet. Plast – hva er problemet? 2020
 • Jortveit, A., et al. Plast og klima – to sider av samme sak. 2018
 • Naurvernforbundet. Plast forsvinner aldri, blir til mikroplast. u.å.
 • Naturvernforbundet. Miljøkonsekvensene av plastforsøpling. 2018
 • Regjeringen. Marin forsøpling og mikroplast -Plastforurensning. 2021
 • Tandberg, I. and E.B. Raabe. Kartlegging av gummigranulat-/mikroplastavrenning fra idrettsbaner. 2017
 • Miljødirektoratet. Kunnskapsstatus marin forsøpling. 2020
 • Tandberg, I., Tall til Handlingsplan plast- Drammen kommune fra RfD, Christine Rinck, Editor. 2021.
 • Clean Seas. [cited 2022 09.02.2022)
 • Regjeringen. Forbud mot engangsplast. 2021
 • St. meld. nr 45 (2016–2017) and Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi.
 • Klima- og miljødepartementet and Vedtar reglar som vil redusere plastforureininga frå kunstgrasbanar. 2021
 • Gulliksen, J.S. Krever forbud mot gummigranulat i kunstgressbaner. 2020
 • Forurensningsforskriften. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931. 2004
 • Vestli, C.B. Kunstgressbaner får strengere krav. 2020
 • Christensen, T.B. Fallunderlag av plast for barn inneholder miljøgifter. 2020
 • Bærum kommune. Utfasing av plastdekke på utendørs lekearealer i barnehager. 2021