Handlingsplan for plast 2022–2026

Denne fireårlige handlingsplanen (2022–2026) er kommunens første steg på veien for å ta tak i plastproblematikken. Å kutte unødvendig bruk av plast, erstatte plast med alternative materialer, og å hindre at plastavfall kommer på avveie, står sentralt.

Plast er et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 8 millioner tonn søppel i verden. Hvis vi fortsetter som nå, vil det innen 2050 være mer plast i havet (i vekt) enn fisk. Etter at Nedre Eiker, Svelvik og Drammen ble til en storkommune 1. januar 2020, ble arbeidet med å utarbeide en handlingsplan om plast for hele storkommunen påbegynt.

I politisk verbalvedtak til økonomiplan 2020–23, ble det bedt om at rådmannen belyste problemstillinger rundt mikroplast og andre miljøkonsekvenser ved legging av gummidekker på lekeplasser, og at kunstgressbaner i Drammen kommune skal ha lavest mulig miljøavtrykk. Flere kommuner har de siste årene laget handlingsplaner mot plastforurensning, og vi har brukt disse som inspirasjon til vår handlingsplan.

Det er viktig at hver og en gjøres oppmerksomme på plastens ulemper og viktigheten av å unngå at den havner i naturen. Å unngå plast fullstendig er ikke teknisk og praktisk gjennomførbart per i dag. Det er imidlertid mange tiltak som kan gjøres for å redusere kommunens bruk og utslipp av plast. Drammen må ta sitt ansvar for å løse problemene knyttet til plastforurensning og -forsøpling.

Denne handlingsplanen beskriver et lite utvalg av tiltak, som et utgangspunkt for å høste erfaringer, og kunnskap å bygge videre på. Denne planperioden vil bli brukt til å kartlegge og innhente kunnskap til evaluering av planen om 2 år. De beskrevne tiltakene vil bidra til at vi sammen kan jobbe mot å gjøre Drammen til Norges grønneste kommune.

Innledning

Denne fireårlige handlingsplanen (2022–2026) er Drammens første steg på veien for å ta tak i plastproblematikken.
Handlingsplanen har tiltak innen følgende fire områder:

  • Generelle tiltak
  • Driftstiltak
  • Informerende tiltak
  • Tiltak som gir forbud eller reduksjon

I handlingsplanen er begrepet «unødvendig engangsplast» avgrenset til plastartikler som er beregnet for engangsbruk, og som kan erstattes av tilgjengelige alternativer som kommer bedre ut miljømessig. Det har ikke blitt lagt vekt på å beskrive alle plastprodukter som inngår under definisjonen av «unødvendig engangsplast», men dette vil konkretiseres i sammenheng med arbeidet med selve tiltakene.

For mange av tiltakene vil det i praksis være snakk om en gradvis innføring av alternativer til plastprodukter, eksempelvis når eksisterende anlegg og infrastruktur skal bygges om eller rehabiliteres, og når innkjøpsavtaler inngås.

Hensikten med handlingsplanen

Hensikten med denne handlingsplanen er å kutte unødvendig bruk av plast, erstatte plast med alternative materialer, og å hindre at plastavfall kommer på avveie, gjennom å jobbe systematisk for å bevisstgjøre både administrasjonen og innbyggerne i Drammen kommune.

Gjennom planperioden skal kommunen få mer kunnskap om den reelle situasjonen, og mulighetene til å følge opp konkrete tiltak, og se behovet for nye tiltak.