Roser fastlege-løsning

Helseminister Ingvild Kjerkol ville høre om hvordan Drammen jobber for å møte fastlegeutfordringene. Mandag besøkte hun Elvebyen legesenter, der én av legene er kommunalt ansatt.

Helseminister Kjerkol kommer til  Elvebyen legesenter
BILDE: Ingvild Kjerkol ønskes velkommen av Katerina Dosic, daglig leder ved Elvebyen legesenter.

Drammen kommune har de samme utfordringene i fastlegeordningen som i resten av landet. Det er lange ventelister for å få fastlege, det er vanskelig å rekruttere fastleger og de som jobber som fastleger har en krevende arbeidssituasjon. Utfordringene i fastlegeordningen kan gå ut over innbyggernes tilbud om helsetjenester.

Et grep Drammen kommune har gjort for å møte fastlegeutfordringene, er å øke antallet fastlegehjemler fra 82 til 86, og ansatt fire kommunale fastleger i disse fire hjemlene.

Det var dette helseminister Ingvild Kjerkol ville høre mer om. Mandag formiddag kom ministeren til Elvebyen legesenter, som er et av legesentrene i kommune der én av legene er kommunalt ansatt.

- Her ser jeg et eksempel på et veldig godt samarbeid mellom de næringsdrivende fastlegene og kommunen. Her har kommunen kommet inn og gitt dem den risikoavlastningen de trengte for å komme inn i nye lokaler gjennom en fastlønnet lege inn i fellesskapet, sier Ingvild Kjerkol, og fortsetter:

- Det er viktig for oss å se på endringer i ordninger som styrker kommunens mulighet til å ivareta sitt «sørge-for-ansvar» og for de næringsdrivende for å få en forutsigbarhet for både økonomi og generell belastning.

Hun kjenner ikke til andre kommuner som løser det på denne måten, men synes løsningen både er konstruktiv, spennende og god.   

Helseministeren, politiker og ansatte fra drammenkommune  sitter rundt møtebord på elvebyen legesenter
BILDE: Ingvild Kjerkol i samtale med ansatte ved Elvebyen legesenter, Vigdis Bjerke Jægersborg, konst. kommunalsjef Helsetjenester i Drammen kommune, Madli Indseth, virksomhetsleder Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune, Eivind Knudsen og Lina Strandbråten.

Lettere å rekruttere

- Kommunale fastleger på allerede etablerte fastlegesentre ble vurdert som eneste reelle mulighet for å etablere og rekruttere til nye hjemler i dagens situasjon, forteller Madli Indseth, virksomhetsleder Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune. Hun var på plass da helseministeren besøkte legekontoret i Drammen.

Indseth forteller at to kommunale leger allerede er på plass i kommunen, mens de to siste starter opp i september. Hun forteller videre at det har vært en takknemlig jobb å rekruttere fastleger til disse kommunale stillingene og at det har vært mange godt kvalifiserte søkere.

helseministeren hilser på to leger på Elvebyen legesenter
BILDE: Helseminister Ingvild Kjerkol hilser på Goran Dosci og Silje Feindt Haslestad, som er den ene av de kommunalt ansatte fastlegene i Drammen kommune.

God dialog med fastlegene

- Vi er veldig glade for at statsråden kom til Drammen kommune, og hit til Elvebyen legesenter. På den måten får vi en god dialog med de som er i direkte møte med innbyggerne - altså fastlegene, sier Vigdis Bjerke Jægersborg, konst. kommunalsjef Helsetjenester i Drammen kommune.

Hun sier at fastlegene er en svært viktig del av kommunens totale helsetilbud og er avgjørende for at kommunene lykkes i målet om at innbyggerne skal bo i eget hjem lengst mulig og få den helsehjelpen de er i behov av.

- En velfungerende fastlegeordning er også avgjørende for at legevakten fungerer etter intensjonen om å være kommunens sikkerhetsnett og en viktig del av den akuttmedisinske kjede, sier Jægersborg.