Hva synes du om kommunens tjenester?

Drammen kommune sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til 35.000 innbyggere. Dersom du er blant dem som trekkes ut til å få undersøkelsen, kan du i løpet av noen minutter bidra til utviklingen av kommunens tjenester ved å svare på spørsmålene.

- Vi er fortsatt en ny kommune, og utviklingen av de kommunale tjenestene er et arbeid som pågår kontinuerlig. Mye er på plass, men det er samtidig en del valg og prioriteringer som må gjøres i tiden som kommer. Informasjonen som samles inn gjennom denne undersøkelsen, er svært verdifull kunnskap i arbeidet med byggingen og utviklingen av Drammen kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Høye ambisjoner

Kommunestyret har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel som legger føringer for utviklingen de neste 20 årene. Ambisjonene for utviklingen av kommunen er høye, og visjonen er at Drammen kommune skal være et godt sted å leve.

Resultatene av innbyggerundersøkelsen som nå sendes ut, vil gi kommunen innsikt i innbyggernes opplevelse av og meninger om innholdet og kvaliteten i de kommunale tjenestene. Dermed får kommunen et godt utgangspunkt for å måle utviklingen i innbyggernes tilfredshet med kommunens tjenester over tid, når resultatene fra denne undersøkelsen senere kan sammenlignes med resultatene av fremtidige undersøkelser.

- Å bygge en ny kommune er ikke gjort i løpet av ett eller to år. Både politikerne og administrasjonen må tenke langsiktig, og det vil være viktig for oss å vite om prioriteringene som gjøres og tiltakene som iverksettes, bidrar til at kommunens mål nås. Slike innbyggerundersøkelser skal gi oss en god pekepinn på om vi er på riktig vei eller om noe må omprioriteres eller gjøres annerledes, sier ordføreren.

Konfidensiell behandling

Undersøkelsen gjennomføres digitalt. Innbyggerne som mottar e-posten med invitasjon til å delta i undersøkelsen, får en lenke til spørsmålene som stilles. Det er Kantar som står for datainnsamlingen, og alle opplysninger blir behandlet konfidensielt. I rapporten fra undersøkelsen vil det ikke være noen data som direkte eller indirekte kan kobles til enkeltpersoner.

- Det er selvfølgelig frivillig å delta, og gjennom ulike medvirkningsaktiviteter skal alle innbyggerne få muligheten til å påvirke utviklingen av kommunen vår. Men jeg håper at så mange som overhodet mulig av de 35.000 innbyggerne som får tilsendt undersøkelsen nå, faktisk bruker muligheten til å gi sin tilbakemelding på hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer så bra. I Drammen kommune ønsker vi en god medvirkning fra innbyggerne, og denne undersøkelsen er ett av mange tiltak som kan bidra til at vi sammen utvikler kommunen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Trekkes ut vinnere

Blant dem som deltar i undersøkelsen, trekkes det ut 13 vinnere. Tre av vinnerne får et gavekort på 5000 kroner hver, mens de siste ti får et gavekort på 500 kroner hver.

I tillegg til innbyggerundersøkelsen vil Drammen kommune gjennomføre en større spørreundersøkelse rettet mot næringslivet og frivillig lag og foreninger. Resultatene fra disse undersøkelsene vil også være viktig informasjon når kommunen skal utvikles videre.