Inviterer til dialogmøte i hovedutvalg for tekniske tjenester

Hovedutvalget for tekniske tjenester inviterer innbyggere og utbyggere til åpent dialogmøte i Drammen rådhus torsdag 19. januar kl. 17.

Leder Lina Strandbråten står foran de andre medlemmene i hovedutvalget utenfor rådhuset.
INVITERER: Leder Lina Strandbråten og resten av hovedutvalget for tekniske tjenester ønsker deg velkommen til dialogmøte 19. januar.

Hensikten med dialogmøtet er å gi innbyggere og utbyggere mulighet for å informere og ta opp generelle overordnede tekniske problemstillinger med politikerne. Det kan for eksempel være synspunkter om boligkvalitet knyttet til støy, grøntarealer langs elven, byggehøyder, forvaltning og drift av veier, gater, parker eller andre saker knyttet til hovedutvalgets politiske ansvar.

Dialogmøtet er ikke arena for å ta opp enkeltsaker eller saker som er til behandling. Det settes av inntil 10 minutter for korte presentasjoner fra innbyggere og utbyggere. Meld gjerne fra om du ønsker tid til politisk sekretær på e-post ine.helen.haugan@drammen.kommune.no

Det er også mulighet for å få ordet på dialogmøtet uten å ha forhåndsinnmeldt sin interesse.

Dette er ansvarsområdet for teknisk hovedutvalg

Hovedutvalget har det politiske ansvaret for følgende programområder:

P11 Utbygging og samferdsel

Utbygging og samferdsel omfatter utbygging, forvaltning og drift av veier, gater, parker og plasser i Drammen kommune, samt myndighetsutøvelse innen disse fagområdene. Dette inkluderer byggherreansvaret for utbygging av kommunal infrastruktur. Kommunal forvaltning, myndighetsutøving og håndheving av parkering ligger også i programområdet. 

P12 Vann, avløp og renovasjon

Vann, avløp og renovasjon omfatter utbygging, vedlikehold og drift av kommunens vann- og avløpstjenester. Kommunal renovasjon omfattes også av programområdet, men ivaretas av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD).

P 13 Arealplan, klima og miljø

Arealplan, klima og miljø omfatter arealplanlegging, byggesaksbehandling inkludert tilsyn og ulovlighetsoppfølging, geodata/karttjenester, landbruks- og miljøforvaltning, samt koordinering av kommunens klimaarbeid.