Jobber med ny barnehagestruktur

Antall barn i barnehagealder i Drammen kommune går ned, og det forventes færre barn i barnehagene i årene fremover. Det jobbes nå med å tilpasse antall barnehageplasser til behovet i samsvar med vedtatte prinsipper for barnehagestruktur.

Antallet barn i barnehagene har gått ned med 466 barn siden 2013, i samme periode er det lagt ned om lag 100 barnehageplasser. Fra 2019 til 2021 har barnetallet sunket med 179 barn. Det er forventet en ytterligere nedgang i årene fremover.

– Siden etableringen av Drammen kommune i 2020 har det blitt jobbet med å tilpasse barnehagestrukturen til et synkende barnetall. Vi har over tid hatt en overkapasitet og barnetallet er synkende de nærmeste årene, sier kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola.

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola er fotografert i forbindelse med en pressekonferanse om koronapandemien.
BILDE: Kommunalsjef barnehage og skole Thomas Larsen Sola.

Foreslår nedleggelser av barnehager

Arbeidet med ny barnehagestruktur som nå pågår, er basert på et politisk vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 9. desember 2021. Her vedtok politikerne prinsipper som skal benyttes ved tilpasninger av barnehagetilbudet i Drammen kommune kommende tiårsperiode. Prinsippene kan leses i sin helhet nederst i saken.

Endring av barnehagestrukturen kan føre til at enkelte kommunale barnehager må legges ned. Det kan også være aktuelt å endre størrelsen på andre kommunale barnehager. Endringen i barnehagestrukturen vil offentligjøres 24. januar, men 13. januar legger kommunalsjef for barnehage og skole frem sitt forslag om ny barnehagestruktur. Forslaget vil bli formidlet til ansatte og foreldre.

– Vi erkjenner at det er mange følelser involvert når det handler om å legge ned et eksisterende tilbud. Både barn, foreldre og ansatte har følelser knyttet til akkurat sin barnehage, og ønsker at deres tilbud skal opprettholdes, sier kommunalsjefen.

Det er derfor viktig med god dialog fremover. Foreldre/ foresatte til barna som må skifte barnehage vil informeres direkte slik at de kan søke om overføring til en annen barnehage før hovedopptaket. De vil da få legge inn ønsker i prioritert rekkefølge og kommunen vil så langt det lar seg gjøre oppfylle disse ønskene.

Alle ansatte i de kommunale barnehagene vil bli informert om prosessen og de tillitsvalgte er involvert. De ansatte mister ikke jobben, men noen vil få endret arbeidssted.

Prosess frem til bestemmelse av ny barnehagestruktur

Det er nedsatt en koordineringsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledere og rådgivere i tjenesten som koordinerer prosessen og kommer med faglig innspill. Kommunalsjef for barnehage og skole vil på bakgrunn av disse innspillene og drøftingsmøte med tillitsvalgte utarbeide ny barnehagestruktur i Drammen kommune som vil gjelde fra 1. august 2022.

Viktige datoer i dette arbeidet

 • 7. januar: Alle ansatte vil få informasjon om prosessen frem til endelig beslutning.
 • 13. januar: Alle ansatte og foreldre vil bli informert om kommunalsjef for barnehage og skole sitt forslag til ny barnehagestruktur, og hvilke barnehager som blir foreslått nedlagt.
 • 20. januar: Saken drøftes på kommunalsjef for barnehage og skole sitt «Medvirkning- og drøftingsmøte».
 • 24. januar: Endelig beslutning formidles til politisk nivå, ansatte og foreldre.
 • 26. januar: Hovedutvalg for oppvekst og utdanning får muntlig orientering om ny barnehagestruktur og vurderingene som er foretatt opp mot prinsippene.

Vedtatte overordnede prinsipper for barnehagestrukturen

Prinsippene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Det vil være en totalvurdering av alle prinsippene som må benyttes når en skal bestemme i hvilke områder antallet plasser skal reduseres.

 • Barnehagestrukturen skal være tilpasset antall barn med lovfestet rett.
 • Barnehagene skal være universelt utformet og støtte opp under alle barns utvikling.
 • Barn skal som hovedregel få tilbud om barnehageplass der foresatte selv ønsker.
 • Barnehagene skal bidra til godt fysisk arbeidsmiljø, gode lønns- og pensjonsvilkår og gode fagmiljøer for ansatte.
 • For å sikre nok barnehageplasser til kommunens innbyggere skal det være et mål om minst 60% kommunale plasser, og aldri under 40%.
 • De private barnehagene skal i hovedsak drives ideelt.
 • Det skal i forbindelse med Handlings- og økonomiplan, hovedopptaket, og i august etter hovedopptak lages en oversikt over barnehagebehovet i hele kommunen. Oversikten skal, i størst mulig grad, presentere et grovt anslag over antall barn i barnehagealder i alle eksisterende boligfelt, samt alle kommende boligfelt som enten er under utbygging eller ferdig regulert/vedtatt, og opp mot dette grunnlaget vise behovet for barnehager for å kunne tilby nødvendige barnehageplasser i det aktuelle området. Dette skal skje i samhandling mellom P02 Barnehage og kommunens planavdeling (og dermed også utbyggere).

Prinsipper for de kommunale barnehagene

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg.
 • Alle kommunedeler skal ha minst en kommunal barnehage, og kommunen skal sørge for at barn får gå i barnehage i kommunedelen sin om private plasser blir borte.
 • Kommunale barnehager skal i hovedsak ha en størrelse som utløser mellom 6 og 16 pedagoger, skal ha en størrelse som utløser stedlig ledelse, og inne- og utearealer som gir gode vilkår for pedagogisk arbeid i henhold til forskrift og lov.
 • Kommunale barnehager skal i hovedsak organiseres som avdelingsbarnehager. Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver skal ligge til grunn når gruppesammensetning og gruppestørrelse vurderes, ikke økonomiske hensyn.
 • Barnehager som har utvikla fagmiljøer av særlig verdi for barnehagesektoren er viktige å bevare. Dette kan være barnehager som gjennom ansettelser, videre- og etterutdanning og utviklingsarbeid har utvikla kompetanse i f.eks. flerspråklig arbeid, småbarnspedagogikk, prosjektarbeid m.m.

 • Behandling og vedtak i utvalgssak 0081/2, Barnehagestruktur i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 9. desember 2021.