Ny bybru blir dyrere enn tidligere antatt

Oppdraget med å bygge den nye bybrua har vært ute på anbud. Konkurransen er ennå ikke avsluttet, men formannskapet og gruppelederne i kommunestyret er nå orientert om at kostnadene til bygging av den nye brua blir betydelig høyere enn tidligere antatt.

Skisse av ny bybru i Drammen
BILDE: Skisse av ny bybru i Drammen.

I orienteringen som ble gitt til politikerne, kommer det fram at kostnaden vil ligge på rundt 1,4 milliarder kroner.

Dagens bybru ble åpnet i 1936 og var bygget for å vare i 50 år. Nå nærmer den seg 90 år, og det er omfattende skader på brua. Det har tidligere blitt utført omfattende reparasjoner på brua, men disse tiltakene har bare en begrenset effekt.

Ombygging Drammen stasjon

Deler av dagens bru må uansett rives når Bane NOR skal gjennomføre sitt store InterCity-prosjekt som innebærer ombygginger av Drammen stasjon og heving av sporene. Når dette arbeidet gjøres, er det ikke nok høyde under dagens bru. Brua må dermed heves, og ettersom den delen av brua som går over sporene og til elvebredden må rives, har kommunestyret tidligere vedtatt at hele brua skal rives og erstattes med en ny.

Tre årsaker

Det er tre årsaker som trekkes fram som årsaker til at kostnadene til brua stiger fra 780 millioner kroner som ligger inne i gjeldende handlings- og økonomiplan til rundt 1,4 milliarder kroner.

  • Det har vært en markant prisstigning på materialer det siste året.
  • Det er mange oppdrag ute i markedet. Dette bidrar til mindre konkurranse om hvert enkelt oppdrag, og dermed stiger prisene
  • Kostnaden for å gjennomføre et så komplekst prosjekt som å bygge en ny bybru over Drammenselva, er blitt undervurdert i planleggingsfasen. Dette gjelder kostnader til blant annet riving av eksisterende bybru og fundamentering for ny bybru.

Politisk behandling

Rådmannen vil legge fram en sak for politisk behandling om den nye kostnadsrammen. Denne saken kommer etter planen til behandling i formannskapet og kommunestyret i mars.

Rådmann Elisabeth Enger varslet etter orienteringen om at Bybrua blir vesentlig dyrere enn tidligere antatt, at hun ønsker en ekstern gjennomgang av hele prosjektet. I denne gjennomgangen ønskes det belyst hvorfor kostnadene har steget så kraftig i forhold til tidligere anslag