Økte inntekter bedrer kommunens resultat

Ved utgangen av august hadde Drammen kommune et driftsresultat som er nesten 66 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Resultatforbedringen skyldes vesentlig høyere inntekter enn tidligere forutsatt.

Dette kommer fram av 2. tertialrapport som rådmann Elisabeth Enger la fram tirsdag 11. oktober.

Her kan du lese hele tertialrapporten

Kommunens sentrale inntekter ligger rundt 77 millioner kroner over budsjettet, og dette dreier seg først og fremst om økte skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Samtidig holder kommunens tjenesteområder budsjettene sine, samlet sett. Etter årets første åtte måneder hadde tjenesteområdene et samlet mindreforbruk på i underkant av 4 millioner kroner. Korrigert for merutgifter til koronapandemien, er tjenestenes samlede mindreforbruk på i underkant av 17 millioner kroner. Finanskostnadene viser et merforbruk på 18,5 millioner kroner. Dette skyldes høyere rente- og avdragsutgifter enn tidligere forutsatt.

– Fortsatt utfordrende

– Det er selvfølgelig positivt at inntektene blir høyere enn tidligere forutsatt, og det er bra for kommunen at vi får et bedre resultat enn det vi har regnet med, sier rådmann Elisabeth Enger.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at kommunens økonomiske situasjon fortsatt er utfordrende.

– Vi er fortsatt langt unna kommunestyrets mål om et netto driftsresultat på 1,75 prosent, rentenivået har steget raskere enn vi har sett for oss tidligere, staten har foreløpig ikke kompensert for store utgifter til koronapandemien, og vi ser at spesielt to tjenesteområder har store økonomiske utfordringer. Så det er fortsatt et stort behov for å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammene vi har, sier rådmannen.

De to tjenesteområdene som har store økonomiske utfordringer, er tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og helse. Disse to tjenesteområdene har et samlet merforbruk på over 30 millioner kroner i løpet av årets første åtte måneder, og prognosen for året som helhet er at de ender mellom 36 og 37 millioner kroner i merforbruk.

– Rådmannen følger utviklingen innen disse to områdene tett og vil komme tilbake til politikerne med forslag til tiltak som bør iverksettes for å få kontroll på økonomien, blant annet i forslaget til handlings- og økonomiplan for de neste fire årene, sier Enger.

Vil begrense gjeldsbelastningen

Med et økende rentenivå er det viktig at gjeldsbelastningen ikke øker mer enn nødvendig. Rådmannen går derfor inn for å øke egenfinansieringen av investeringene.

I tertialrapporten foreslår rådmannen at det disponeres 200 millioner kroner fra Drammen Eiendom KFs disposisjonsfond til eierbidrag i kommunens investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår også at det brukes ytterligere 100 millioner kroner fra kommunens eget disposisjonsfond til økt egenfinansiering av investeringene.

– Dette vil gi rom for å nedjustere årets lånebehov med 300 millioner kroner. Dermed blir også rente- og avdragsutgifter noe lavere i 2023 og i årene som kommer, enn de ville blitt uten en høyere egenfinansiering av investeringene, sier rådmann Elisabeth Enger.

Rådmannens tertialrapport skal behandles i hovedutvalgene og formannskapet før den kommer til endelig behandling i kommunestyret 1. november.