Ønsker å rydde opp i klassifiseringen av veier

I kommunen er det en del private veier med kommunal vinterdrift. Dette er såkalte «gråsoneveier». I kommende hovedutvalg for tekniske tjenester foreslår rådmannen å gi disse veiene status som enten kommunale eller private.

Totalt vinterdrifter kommunen 41 kilometer privat vei, fordelt på 203 veiparseller. En gjennomgang av disse viser at 51 av veiparsellene er av offentlig interesse og foreslås derfor tatt opp som kommunale veier.

Motivet for å rydde opp er ikke økonomisk, men å etterkomme veiloven. Riktig klassifisering er nødvendig blant annet for å slå fast ansvarsforhold ved for eksempel trafikkulykker og erstatningskrav knyttet til veiene. Videre er det ønskelig at veier av offentlig interesse, slik som gang- og sykkelveier, sikres en forsvarlig drift.

Traktor som brøyter snø
BILDE: Brøyting av snø kan være en utfordring på gråsoneveier. Kommunen har ikke ansvar for skilting og kan heller ikke håndheve de skiltene som er satt opp. (Illustrasjonsbilde)

I sakspapirene til møtet i Teknisk hovedutvalg 22. november (sak 0185/22 - Harmonisering av kommunalt veinett) kan du lese mer om gråsoneveier og hvilke veier som foreslås å gis status som henholdsvis kommunale og private. Det er for øvrig kommunens vei- og gatenorm, vedtatt av kommunestyret tidligere i år, som beskriver hvilke kriterier som skal legges til grunn for kommunal overtakelse av «gråsoneveier».

For veier som får status som private foreslår for øvrig rådmannen at kommunen drifter veilysanlegget frem til det må rehabiliteres eller gaten rehabiliteres og luftnett legges i bakken. Da er det opp til oppsitterne (naboene) om de vil etablere nytt veilys.