Over 300 millioner kroner i resultat 2021

Drammen kommunes regnskap viser et netto driftsresultat på 307,4 millioner kroner for 2021. Hovedårsaken til det gode resultatet er ekstraordinært høye skatteinntekter.

Skatteinntektene økte med 14,7 prosent i Drammen kommune fra 2020 til 2021. Dette alene ga en merinntekt på nærmere 190 millioner kroner. Den kommunale skattøren reduseres imidlertid betydelig i 2022, og kommunene må regne med en kraftig nedgang i skatteinntektene i år.

Et lite mindreforbruk

Kommunens tjenesteområder har samlet sett et mindreforbruk på 27 millioner kroner i 2021. Noen få tjenesteområder har merforbruk. Dette er primært innenfor helse- og omsorgstjenestene. Størst utfordringer er det innen hjemmetjenester og institusjon. Der var det et merforbruk i fjor på tett oppunder 29 millioner kroner.

- Tjenesteområdenes forbruk samlet sett er i all hovedsak som forutsatt i budsjettet. Vi har vært kjent med utfordringene innen hjemmetjenester og institusjon, og der er det satt i gang et omfattende arbeid med å tilpasse driften til budsjettrammene. Jeg forventer at vi ser effekten av disse tiltakene i år, sier rådmann Elisabeth Enger.

Koronapandemien kostet kommunens tjenesteområder i overkant av 280 millioner kroner i fjor. Det meste av dette er kompensert fra staten, men det er foreløpig rundt 13 millioner kroner som ikke er kompensert knyttet til vaksinasjonen. Drammen kommune forventer imidlertid at det kommer noe mer penger fra staten, slik at alle kostnadene til vaksinasjonsarbeidet blir dekket.

halvfigurbilde av sittende Elisabeth Enger
BILDE: Rådmann Elisabeth Enger.

Styrker disposisjonsfondet

Det gode regnskapsresultatet for 2021 bidrar til at kommunens disposisjonsfond øker. Det settes av 279,2 millioner kroner til fondet, og med denne avsetningen er disposisjonsfondet på 817,2 millioner kroner ved inngangen til 2022.

- Disposisjonsfondet er viktig for oss. I etableringen av den nye kommunen har det vært utfordrende å tilpasse driftsnivået til kommunens inntektsnivå. Å gjennomføre denne omstillingen tar litt tid, og den er blitt forsinket av koronapandemien. Kommunestyret har fastsatt et krav om at investeringene skal finansieres med 15 prosent egenkapital. Dette er penger vi ikke har i driftsbudsjettet i dag, og da har det vært bra for kommunen å ha et fond som kan brukes til egenfinansiering av investeringene i en overgangsperiode, sier rådmann Elisabeth Enger.