Rekordhøye skatteinntekter i november

På grunn av ekstraordinære skatteinntekter og regjeringens forslag om kompensasjon for koronautgifter viser årsprognosen for Drammen kommune en resultatforbedring på om lag 280 millioner kroner, sammenlignet med revidert budsjett etter 2. tertial.

I økonomirapporten for årets ti første måneder, som nå legges fram, er skatteinngangen for november inkludert. I november mottok Drammen kommune 844 millioner kroner i skatt, og dette er det klart høyeste beløpet som er registrert i en enkelt måned for kommunen. For 2022 som helhet anslås skatteinntektene til å bli mellom 110 og 115 millioner kroner høyere enn budsjettert. I tillegg er rammetilskuddet til kommunen anslått økt som følge av koronakompensasjon, og tilskuddet til bosetting av flyktninger ligger høyere enn det som var forutsatt i budsjettet.

Programområdene forventes samlet å være i tilnærmet balanse ved utgangen av året. De fleste programområdene melder om balanse eller mindreforbruk, men det er fortsatt utfordringer i programområdene P04 Helse og P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Basert på anslått resultatforbedring på om lag 284 millioner kroner blir årsprognosen for netto driftsresultat i 2022 i størrelse 327 millioner kroner. Dette tilsvarer 4,1 prosent av brutto driftsinntekter. I henhold til kommunelovens bestemmelser skal netto merinntekter ut over budsjetterte forutsetninger avsettes til disposisjonsfond i forbindelse med årsoppgjøret.