Restaurerer myr ved Hvalsdammen

Arbeidet med å restaurere en myr vest for Hvalsdammen er nå i gang. Det skal blant annet tettes omtrent 306 meter grøft for å heve vannstanden i myra.

Gravemaskin som graver i en myr ved lysløypa
BILDE: Arbeidene vest for Hvalsdammen startet forrige uke og forventes å være ferdig senest i uke 49.

FN har erklært 2021-2030 som tiåret for naturrestaurering. For å oppfylle Stortingets mål om å restaurere 15 prosent av ødelagt natur innen 2025, har Drammen kommune som grunneier tilbudt en grøftet myr til Statens prosjekt for myrrestaurering.

Staten, ved Miljødirektoratet, Statsforvalteren og Statens Naturoppsyn (SNO), står for finansieringen og den praktiske gjennomføringen av myrrestaureringen. Drammen kommune bidrar praktisk og administrativt der vi kan. 

Heve vannstanden

Etter andre verdenskrig ble det laget grøfter i mange myrer for å drenere myra og plante den til med skog. Nå skal vannstanden i myra heves opp til bakkenivå slik at myra igjen kan fungere som renser av vann og som flomdemper, karbonlager og hjem for mange arter.

I prosjektet skal det tettes omtrent 306 meter grøft ved å fylle grøftene med stedegne torvmasser. I tillegg skal det lages ca. 10 demninger med torvmasser. I løpet av få år etter arbeidene vil myrvegetasjonen komme tilbake og landskapsbildet endres til et mer intakt myrområde.

Arbeidet på myra blir gjort av entreprenører som har blitt spesielt kurset til akkurat denne typen oppdrag. Det er forventet at arbeidene vil være ferdig senest i uke 49.

Hvis du har spørsmål om arbeidene, kan du kontakte Statsforvalteren på telefon 32 26 67 20.

Kart som visergrøfter, bekker og hvor det skal lages demninger,
BILDE: Her ser du prosjektkartet for restaureringen av myra. De blå linjene er grøfter og bekker. Rosa punkter er steder det skal lages demninger.