Skal bosette 360 flyktninger i 2023

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt kommunene om å ta imot til sammen 35 000 flyktninger i 2023. Drammen er bedt om å ta imot 360 flyktninger, og det har kommunestyret sagt ja til.

Krigen i Ukraina foregår fortsatt, og millioner av mennesker har måtte flykte fra hjemlandet sitt. Regjeringen har derfor bedt landets kommuner om å forberede seg på å ta imot et høyt antall flyktninger også i 2023.

I kommunestyret sist uke ble det vedtatt at Drammen kommune skal ta imot 360 flyktninger i løpet av 2023.  Av disse 360 forbeholdes seks plasser mindreårige enslige flyktninger.

SAmuel Tekeste får klem av et ektepar som er blitt bosatt i Drammen.
BILDE: Mariia Syzonenko og Volodymyr Yzonenko ble bosatt i starten av april. Her takker de Samuel Tekeste i Flyktningtjenesten for alle hjelp de har fått til bosetting.

Omtrent 150 boliger

Å skaffe boliger til flyktningene som kommer i 2023, er det mest krevende, men Drammen Eiendom KF og boligtjenesten i kommunen forventer at de klarer å skaffe nok boliger.

Det vil være behov for omtrent 150 flere boliger i løpet av det kommende året. Det forventes at bosettingen vil skje jevnt utover året, slik at det vil være et behov på mellom 10-15 boliger hver måned.

Basert på erfaringene fra 2022, vil kommunen ikke annonsere etter ledige utleieboliger. Når det gjelder innleie av private boliger vil Drammen Eiendom KF og boligtjenesten bruke de kontaktene de allerede har, i tillegg til å lete etter aktuelle og egnede boliger som legges ut på Finn. Det kan også være behov for investeringsmidler til kjøp av nye utleieboliger.

Mange tjenester involveres

Bosetting og etablering av flyktninger er et arbeid som involverer mange av kommunens tjenesteområder. Flyktningtjenesten har ansvar for mottak av nyankomne flyktninger og oppfølging av familier og enslige voksne i en bosettingsfase. De har også ansvar for introduksjonsprogram til alle mellom 18 og 55 år.

Barneverntjenesten har samme ansvar for enslige, mindreårige flyktninger. De har også ansvar for barneverntiltak der det er behov for det. Helsetjenester blir gitt til alle nybosatte flyktninger, blant annet fra Migra helsestasjon for barn og migrasjonshelse for voksne. I tillegg er psykisk helse et område som vies plass i arbeidet.

Voksenopplæringen har ansvar for norskopplæring, barnehager og skole har ansvar for barnehageplass og skoletilbud for flyktningfamilier, mens NAV samarbeider med Flyktningtjenesten om et tilrettelagt program for aktuelle kandidater i introduksjonsprogram, samt oppfølging av bosatte over 55 år.

Må øke kapasiteten

Flere tjenesteområder vil ha behov for å utvide sin kapasitet for å kunne gjennomføre dette store oppdraget, og virksomhetene er i gang med å planlegge for dette.