Sterkere sammen på Bragernes og Øren

Skoler, idrettslag, nærutvalg, foreninger og frivillige jobber sammen for at barn og unge skal ha en god oppvekst på Bragernes og Øren. Elevene har gjennomført en spørreundersøkelse som ble presentert på en workshop for viktige aktører.

barn sitter på en krakk og ser utover byen. I skogen, grønn natur
BILDE: Mange jobber for at barn og unge skal ha et godt oppvekstmiljø.

Workshop for nærmiljøet

Etter initiativ fra Drammens Ballklubb og Drammen sanitetsforening var lokalsamfunnet på Bragernes og Øren samlet til en kveld der barn og unges oppvekst var satt på agendaen. En spørreundersøkelse var gjennomført i forkant blant elever ved Børresen-, Bragernes- og Øren skole. Funn fra undersøkelsen ble oppsummert med en film som elevene selv hadde laget og som de presenterte.

Et sted å henge

Spørreundersøkelsen søkte svar på hva barn og unge i Bragernes og Øren kommunedel synes om sitt nærmiljø og hva de liker å gjøre etter skolen. Det er ingen tvil om at de som ble spurt synes det var masse å gjøre. Høy skår fikk kaféer, butikker og mulighetene til å være aktiv.

Undersøkelsen avdekket også litt om hva elevene skulle ønske at fantes i sin kommunedel. På dette spørsmålet kom det mange spenstige svar. Som for eksempel: Hva med å lage en dyrehage på Bragernes? Eller tivoli? På ønskelisten var ballbinger, flerbrukshall og et sted å henge etter skolen – et sted der det ikke er regler. Dette er forslag som nærmiljøutvalg, skole og lag og foreninger kan ta med seg videre.

Det som gikk igjen, var at barna ønsker at tilbudene skal være gratis og for alle, uavhengig av kjønn og religion. Det er lettere å benytte tilbudene når det er i nærheten av skolen(e) var det flere som mente. Elevene ønsket kvalitet i det som blir gjort – ikke halvveise løsninger.

– For meg handler det om å vite hva elevene vil, slik at vi kan legge til rette. Det kan jeg gjøre ved å ta med meg svar og ønsker inn i møter og fora der jeg deltar. Vi skal ha fokus på å lage gode tilbud som barn og unge vil bruke, sier rektor ved Bragernes skole, Ellen Schau.

Selv om undersøkelsen ikke er vitenskapelig, har den gitt innspill til gode samtaler i workshopen.

– I utgangspunktet er det ikke noe krasj i det som elevene ønsker og det som er mulig å få til, fortsetter Schau.

Ett eksempel på noe som har kommet ut av denne undersøkelsen er diskokveld på Bragernes skole. Det har blitt et gratis arrangement og FAU har finansiert kvelden uten å kreve inngangspenger.

inne, folk sitter rundt et bord og løser oppgaver
BILDE: Gruppearbeid etter modell fra nærutvalget på Strømsø.

På alle gruppebordene ble innspillene fra barn og unge om behovet for åpne møteplasser og fellesarrangementer løftet frem som viktig å jobbe videre med.

«Sterkere sammen» heter nettverket

Nettverket på Bragernes og Øren har jobbet etter modellen «Aktive lokalsamfunn» som er et prosjekt der idrettslaget tar initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt. Det handler om å gi barn og unge en trygg og aktiv oppvekst. Der alle involverte har et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner. Flere av kommunedelene i Drammen jobber etter denne modellen.

«Aktive lokalsamfunn» arrangerer hvert år en møteplass mellom kommunen og den delen av frivilligheten som er engasjert i «Aktive lokalsamfunn». Høsten 2021var de samlet i Kragerø. 

Aktører i nettverket fra Bragernes og Øren var også til stede, og der unnfanget de «Sterkere sammen». Det var viktig med et eget navn som de hadde et eierskap til. Drammen Strong hadde ikke anledning til å være med i Kragerø og derfor ble navnet – Sterkere sammen, som en gest til dem. Sterkere sammen er et prosjekt under aktive lokalsamfunn-fanene.

– Vi har jobbet sammen med Ballklubben i mange år, men seminaret førte til at vi fikk flere aktører inn i dette samarbeidet, sier rektor ved Bragernes skole, Ellen Schau.

Idrettslagene som er med, har et engasjement som går utover det de til vanlig sysler med.

– I samarbeidet kan vi se noen linjer som ikke handler om det som Ballklubben til vanlig driver med, sier Ola Ekeberg Apenes som er daglig leder i Drammens ballklubb.

Blant annet har Ballklubben ansvaret for 45 minutter fysisk aktivitet i uka for elevene fra 1. til 7. trinn og også for SFO ved Bragernes skole. Tilsvarende engasjement finnes også på andre skoler.

Et direkte resultat av «Sterkere sammen» var at elever ved Børresen skole så behovet for å gjøre noe spesielt for jentene. Etter bare en kort stund hadde Drammen sanitetsforening et opplegg på plass. «Sisterhood». Sanitetsforeningen hadde allerede et tilsvarende opplegg ved to andre skoler. Det tok ikke lang tid før «Brotherhood» også kom på banen. Guttene ønsket seg også et slikt sosialt nettverk der store og små spørsmål blir diskutert.

Flere nevner at suksessen med «Sterkere sammen» kommer av at grupper setter seg sammen og møtes jevnlig. Aktører som til vanlig ikke har noen møtepunkter. Det de har oppdaget er at de ofte har overlappende interesser, som det er lettere å løse sammen.

– Engasjementet kommer når det er noe som skjer nedenfra og opp. Det er sånn i vår klubb og sikkert også for frivilligheten generelt. Vi opplever en høyere motivasjon når ildsjeler får drive med det de har hatt ideer om selv, sier Ola Ekeberg Apenes.

Disse er med i «Sterkere sammen»

Nærutvalget Bragernes og Øren, Bragernes-, Øren- og Børresen skole, FAU ved skolene, Drammens ballklubb, Drammen strong, Drammen sanitetsforening, Drammen turnforening, Frelsesarmeen, 1. Drammen speidergruppe og Friluftsforum.

De som vil være med i nettverket kan ta kontakt med noen av dem som er med i nettverket.