Størst tilfredshet med skoler og barnehager

Den første innbyggerundersøkelsen som er gjennomført etter kommunesammenslåingen, viser at det er barnehage og skole brukerne er mest tilfredse med. I overkant av 80 prosent av brukerne opplever skoletilbudet positivt, mens i underkant av 80 prosent av brukerne opplever barnehagetilbudet positivt.

Barn som leker i en sandkasse sammen med en voksen

Drammen kommune sendte ut spørreskjemaer på e-post til rundt 29.000 innbyggere. Over 9.000 svarte på skjemaet. Dette gir en svarprosent på over 30 prosent og regnes som svært bra.

Spørsmålene som er stilt i innbyggerundersøkelsen, er knyttet opp til indikatorene som er vedtatt for å måle utviklingen av Drammen kommune. Indikatorene er utviklet på bakgrunn av vedtatte hovedmål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel.

Fornøyd med deltakelsen

– Det er veldig gledelig at så mange innbyggere har tatt seg tid til å gi oss en tilbakemelding på hvordan de opplever blant annet kvaliteten på en del av kommunens tjenester, eget bomiljø og muligheten til å påvirke kommunen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I tillegg til barnehage og skole er tilfredsheten høy også med helsestasjonstilbudet. Av de tjenestene som er kartlagt i denne undersøkelsen, er tilfredsheten lavest med sykehjemstilbudet og botilbud til eldre.

Resultatene fra undersøkelsen viser at kvinner er noe mer fornøyd med det kommunale tjenestetilbudet enn menn er. Det er små forskjeller i tilfredsheten mellom aldersgruppene blant innbyggere under 60 år. Innbyggere over 60 år er mest fornøyd med kommunens tjenestetilbud.

Undersøkelsen viser også at tilfredsheten med kommunens tjenester er noe lavere blant innbyggerne i kommunedelene Mjøndalen, Krokstadelva og Svelvik enn i de øvrige kommunedelene.

– Viktige tilbakemeldinger

– Alle tilbakemeldingene er viktige for oss når vi skal utvikle kommunen videre med utgangspunkt i visjonen om at Drammen kommune skal være et godt sted å leve, basert på verdiene nær, inkluderende og nytenkende. Kommunestyret har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, og før sommeren blir temaplanene med fokus på tjenesteområdene behandlet. Disse planene vil legge grunnlaget for de ulike tiltakene som skal iverksettes, og de neste innbyggerundersøkelsene vil vise om innbyggerne opplever at tiltakene er riktige for å utvikle kommunen og tjenestene i riktig retning, sier Monica Myrvold Berg.

Kommunestyret fikk tirsdag 22. mars en orientering om de foreløpige resultatene av innbyggerundersøkelsen.

Den endelige rapporten foreligger i begynnelsen av april og vil da bli publisert på Drammen kommunes nettside.

Drammen kommune har også gjennomført undersøkelser rettet mot næringslivet og frivillige lag og foreninger. Resultatene av disse skal være klare til kommunestyrets møte i april og blir presentert der.