Studentråd etablert

Drammen kommune har tatt grep for å styrke Drammen som studentby og sikre at studentenes stemmer blir hørt. I november ble studentrådet konstituert, og forrige uke hadde de sitt første møte.

Deler av studentrådet i Drammen
BILDE: Deler av det nye studentrådet. Fra venstre Edvard Figenschau, Cornelia Viken, Markus Nikolai Delbekk, Rose Jahanfarah og Christina Elisabeth Ødegård.

Studentrådet er et rådgivende organ og har som formål å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem. På denne måten vil rådet få anledning til å jobbe for at Drammen skal bli en god vertskommune for studenter. Drammen er første vertskommune for Universitetet i Sørøst-Norge som har vedtatt etablering av studentråd.

Leder for studentrådet i Drammen,  Rose Jahanfarah
BILDE: Leder for studentrådet i Drammen, Rose Jahanfarah.

– Vårt viktigste mål er å bidra til at studentene involveres i samfunnsutviklingen. Å inkluderes og kunne bidra inn i arbeids- og frivillighetssektoren, og ikke minst politisk, sier nyvalgt leder for studentrådet, Rose Jahanfarah.

Som et rådgivende organ er studentrådet invitert til å medvirke i prosesser med betydning for studentene i kommunen og kan også på eget initiativ ta opp saker som angår studenter. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

– Og det skal vi gjøre så godt vi kan via dette rådet, ved å stille aktuelle spørsmål som påvirker hverdagen vår som studenter og bidra mest mulig med våre syn innenfor saker som angår utviklingen i kommunen, sier Rose Jahanfarah.

Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men har rett på inntil fem minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter til uttalelser eller saker fra rådet som skal behandles i møtet.

Det første møtet ble gjennomført digitalt sist uke.

Studentrådets sammensetning

Studentrådet skal ha ni faste medlemmer. Av disse skal fire være fra Studentdemokratiet ved USN, studiested Drammen, to fra Studentsamfunnet ved USN, studiested Drammen og tre skal være politiske representanter valgt av kommunestyret.

Rådet velger leder og nestleder selv. På konstitueringsmøtet 15. november 2021 ble Rose Jahanfarah enstemmig valgt som leder og Cornelia Viken enstemmig valgt som nestleder.

I tillegg til leder Rose Jahanfarah og nestleder Cornelia Viken består rådet av Edvard Figenschau og Christina Ødegård som er valgt av Studentdemokratiet og Markus Nikolai Delbekk fra Studentsamfunnet.

De tre politiske representantene er Helle Loraas Hertzberg (AP), Maud Sørum Vestnes (V) og Christina Højer Mørkve (H).

Siri Sørensen, kommunalsjef forebyggende tjenester, er rådmannens representant i rådet.

Allerede flere saker på agendaen

Studentrådet, som skal møtes omtrent en gang i måneden har allerede flere saker de skal arbeide videre med. Det skal gjennomføres en kampanje i samråd med studentrådet hvor studentene vil bli oppfordret til å melde flytting til Drammen kommune. Arbeidet med bostedsregistrering av studenter er et virkemiddel for å styrke posisjonen Drammen har som universitetsby. 

Etablering av et studenthus er også en viktig sak. Kommunen har vedtatt at arbeidet støttes med 250.000 kroner. Pengene skal gå til tiltak som stimulerer til aktiviteter.

Ordningen med studentråd evalueres høsten 2022.