Tiltak mot ungdomsmiljøene iverksettes etter branntilfeller

Rådmannen iverksetter en rekke tiltak for å bidra til et godt og trygt skole- og ungdomsmiljø. Tiltakene iverksettes etter branntilløpene ved Galterud ungdomsskole.

–  Vi har konkrete utfordringer på Galterud. Det er enkelte elever som har forårsaket branntilfeller. Nå har vi satt i gang mange tiltak, og flere nye tiltak kommer. I tillegg vil vi styrke det forebyggende arbeidet i oppvekstmiljøet i kommunedelen, sier Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole. 

portrett av kommunalsjefen foran en murvegg med skygger av grener
Kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola.

Dette er tiltakene som iverksettes

 • Sikkerhetskameraer på Galterud skole 
 • Dialog med foreldre tilspesielt utsatte ungdommer som det er knyttet sterke bekymringer til 
 • Økt tilstedeværelse fra Uteteamet på ettermiddag/kveld 
 • Forsterket tilbud om leksehjelp på Galterud tre ettermiddager pr uke   
 • Matservering (varm mat) på Galterud fire ettermiddager pr uke 
 • Systemisk arbeid og videreføring av proaktive klasseledere og trygt læringsmiljø i samråd med PPT 
 • Forventningsavklaringer for elevene fra 7.trinn på Fjell og Skoger skoler 
 • Temamøter med foreldre med tema inkludering og fellesskap 
 • Økt bruk av tolketjenester 
 • Tilskudd til deltids- og sommerjobber for ungdom med individuell oppfølging 
 • Varierte aktivitetstilbud i sommerferien 
 • Sisterhood og Brotherhood grupper – rekruttering 
 • Jentekafe 

Det er en arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagområder i kommunen som har jobbet med de konkrete tiltakene for å skape godt og trygt skolemiljø, men også for å få til ett godt oppvekstmiljøet for barn og unge - både på kort og lang sikt.

De har jobbet med tiltak som på kort sikt skal trygge situasjonen og gjøre det bedre for barn og unge i skole- og oppvekstmiljø på Fjell og Galterud, og på lang sikt blant annet skal forhindre utenforskap og passivitet, og heller skape trygge og gode miljøer. Dette vil være tiltak som ikke bare gjelder på Fjell og Galterud, men hele kommunen.

Arbeidsgruppen har bestått av ansatte fra blant annet skole, barnevern, familieteam, en erfaringskonsulent, politiet og ansatte fra ungdomsklubben Neon.

Konkrete tiltak 

Simon Jara, rektor ved Galterud skole, er glad for at arbeidsgruppen har jobbet frem disse tiltakene.  

–  Det betyr at vi blir hørt og vi blir tatt på alvor. Vi er et lag sammen om Fjell og Galterud, sier Simon Jara.  

Han roser samholdet og rausheten til kollegaene og tillitten fra skoleeierteamet.  

–  De lytter og er til stede, og de kjenner på pulsen til oss som er ute på gulvet. Vi står ikke alene om dette. Det forsterker engasjementet i mandatet som skal styrke og hjelpe elevene i den hverdagen de står i, og det gjør at jeg har troen på at skal få til dette sammen, sier Jara. 

Mann med skjegg sitter på en benk utenfor Galterud skole
Simon Jara, rektor ved Galterud skole, er glad for tiltakene som settes i gang ved skolen.

Kameraer, økt tilstedeværelse og tettere dialog 

Siden det nylig har vært flere situasjoner på Galterud skole, er det flere helt konkrete tiltak arbeidsgruppen foreslår at settes i gang på ungdomsskolen umiddelbart.  

Blant annet sikkerhetsovervåkning. Kameraer skal tas i bruk innendørs for å bidra til økt sikkerhet og dokumentasjon av eventuelle hendelser. Det er viktig for skolene å kunne identifisere elever hvis det skulle oppstå nye branntilfeller, og for å sikre en god oppfølgning og hjelp til elevene.  

Det foreslås også økt tilstedeværelse fra Uteteamet i Drammen kommune på ettermiddag/kveld. Det vil da bli prioritert at Uteteamet går på Fjell/Galterud, og på konkrete aktiviteter og arrangementer.  

Videre ønsker arbeidsgruppa en tettere dialog med foreldre til utvalgte elever for å adressere utfordringer med deres ungdommer. Møtene skal arrangeres i samarbeid mellom skolen, barneverntjenesten og politiet. 

Til samtaler med foreldre som har andre morsmål enn norsk, skal det skal alltid være tilgjengelig tolk, og invitasjoner til møter og samtaler med foreldre skal være oversatt. 

Bygge et godt skolemiljø 

–  Vi ønsker også et forsterket tilbud om leksehjelp tre ganger i uka, samt laging og servering av varm mat på Galterud fire dager i uken. Dette er noe vi ser at elevene setter pris på og er et bidrag inn for å bygge et godt skolemiljø, sier Larsen Sola. 

Han håper at dette kan bidra til at elevene på Galterud skole kan kjenne på at skolen blir positivt satset på, og at det kan skape en stolthet av skolen.  

Forebyggende og langsiktige tiltak 

Elever fra Fjell og Skoger som skal starte på Galterud, skal oppleve en trygg og god oppstart i august.  

–  Disse elevene skal trygges på god overgang til ungdomsskolen, bli kjent med de voksne og bli kjent med de gode kvalitetene på Galterud, og i tillegg skal de selvsagt også få høre om de forventinger vi har til en ungdomsskoleelev i Drammensskolen, sier Larsen Sola. 

Det skal også arrangeres temamøter med deres foreldre, der det vil bli utvalgte tema som presenteres på møter med foreldre for ulike trinn. Første temamøte blir med 7.trinnsforeldre fra Fjell og Skoger skoler 7. juni. Møtet vil bli arrangert av familieteamet på Strømsø.  

–  Dette er også et tiltak for å styrke samarbeidet mellom hjem og skole, forteller kommunalsjefen.  

Andre tiltak som settes i gang er økt åpningstid og flere aktiviteter på Neon i sommerferien, og tilbud om bruk av lokalene på Neon for frivillige aktører på Fjell gjennom sommerferien.  

Det vil videre bli en styrking av individuell oppfølging for enkeltelever gjennom lønnstilskudd til deltidsjobber. Tiltaket er ment som et supplement fram til de får seg andre jobbertilbud.  

en mann prater med to ungdommer med ryggen til, som står utenfor Galterud skole
- Jeg er heldig som har så mange flotte elever rundt meg, sier rektor Simon Jara. Han håper nå at tiltakene vil gjøre Galterud til en enda bedre skole for elevene der.