Vedtaket om nedleggelse av sykehjem er ugyldig

Kommunestyrets vedtak om å legge ned sykehjemsplassene på Gulskogen og Fredholt er ugyldig. Det har Statsforvalteren i Oslo og Viken slått fast etter å ha foretatt en lovlighetskontroll av vedtaket, og dermed oppheves vedtaket.

– Vi tar statsforvalterens konklusjon til etterretning og vil legge fram saken for ny politisk behandling. Spørsmålet om sykehjemsplassene skal behandles i eldrerådet, hovedutvalget for helse, sosial og omsorg og kommunestyret ved første anledning, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Planleggingen med å gjennomføre kommunestyrets vedtak har pågått siden den politiske behandlingen, men dette arbeides stilles nå i bero ettersom vedtaket er opphevet. Et nytt vedtak i kommunestyret vil avgjøre hvordan denne saken følges opp videre.

Mangelfullt utredet

I slutten av mai behandlet kommunestyret en sak om den økonomiske situasjonen innenfor tjenesteområdet hjemmetjenester og institusjon. I den forbindelse ble dette vedtaket fattet:

  1. Hjemmetjenester styrkes med 3 millioner utover rådmannens forslag.
  2. Gulskogen bo- og servicesenter omgjøres til bofellesskap for personer med demens og kognitiv svikt. Omgjøringen påbegynnes umiddelbart.
  3. Driften av de 14 langtidsplassene på Fredholt utfases. Dette vurderes ut ifra forsvarlighet og beboernes helsetilstand. Inntak av nye beboere ved Fredholt bo- og servicesenter stoppes.
  4. Korttidsplassene på Fredholt fases ut, og brukerne tilbys alternative plasser.
  5. Ved avvikling vurderes det å omgjøre Fredholt til omsorgsboliger.
  6. Antall sykehjemsplasser reduseres med 33 plasser.
  7. Økonomiske effekter beskrives og innarbeides i 1. tertialrapport 2022.

Noen viktige presiseringer:

  • Ingen ansatte mister jobben
  • Ingen mister sykehjemsplassen
  • Minst samme antall korttidsplasser/avlastningsplasser demens som pr. 01.01.2022

Ettersom saken ikke hadde vært til ordinær behandling i eldrerådet før den kom til behandling i hovedutvalget og kommunestyret, ble vedtaket klaget inn for statsforvalteren av kommunestyrerepresentantene Ulf Erik Knudsen (Frp), Trond Johansen (KrF), Gro Nyhus (Sp), Herman Ekle Lund (V), Rune Kjeldsen (SV), Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt) og Anders Lunde (Nei til bomring). De begrunnet kravet om lovlighetskontroll med at saken ikke var grundig nok utredet og viste til at de tre lovpålagte rådene, herunder eldrerådet, ikke fikk saken oversendt og dermed ikke fikk uttale seg til saken.

Dette synet har de nå fått støtte for fra statsforvalteren som skriver til kommunen at for deres del «… synes det klart at saken er mangelfullt utredet når eldrerådets anbefalinger og innspill ikke er innhentet i denne saken»

Statsforvalteren utelukker ikke at en medvirkning fra eldrerådet ville ha påvirket kommunestyrets vedtak.

«Vi kommer derfor til at vedtaket er ugyldig og opphever det. Kommunestyret må behandle saken på nytt», skriver statsforvalteren i sitt brev til Drammen kommune.

Går gjennom rutinene

– Vi skulle gjerne ha unngått at statsforvalteren opphevet et vedtak fra kommunestyret, men når det har skjedd, så er det naturlig at vi går gjennom alle rutiner og lærer av slike saker. Det vil vi selvfølgelig gjøre også denne gangen. For både administrativ og politisk ledelse i Drammen kommune er det viktig at vi sikrer gode rutiner for korrekt behandling av sakene som legges fram for politisk behandling og grundig oppfølging av lovlighetskontroller som sendes til statsforvalteren, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun understreker at eldrerådet er blitt holdt løpende orientert om den økonomiske situasjonen innenfor tjenesteområdet hjemmetjenester og institusjon og at de har vært kjent med de ulike tiltakene som ble vurdert for å redusere kostnadsnivået knyttet til disse tjenestene.

– Men saken skulle altså ha vært lagt fram for eldrerådet for uttalelse i forkant av den politiske behandlingen i hovedutvalget og kommunestyret i mai. Det ble dessverre ikke gjort, og derfor er vedtaket nå opphevet, og vi skal behandle saken på nytt, i alle relevante organer, sier ordføreren.