Vedtok avvikling av to sykehjem

Kommunestyret vedtok i går kveld avvikling av driften ved Fredholt bo- og servicesenter og Gulskogen bo- og servicesenter. Kapasiteten ved andre sykehjem i kommunen økes med til sammen 18 plasser og hjemmetjenesten styrkes med tre millioner kroner.

Hjemmetjenester og institusjon hadde allerede ved inngangen til ny kommune en krevende økonomisk situasjon. I prosjektet «Balanse 2021» ble det presentert tiltak som sammen med varige økninger i budsjettrammene skulle gjøre det mulig å drifte tjenestene i balanse. Erfaringene har vist at det ikke har vært mulig. Per utgangen av mars hadde hjemmetjenester og institusjon et merforbruk på 16,8 millioner kroner.

Dermed ble ytterligere tiltak foreslått hvor en reduksjon i antall sykehjemsplasser ble vurdert som et riktig og nødvendig virkemiddel. Nedleggelse av hele sykehjem er vurdert som det tiltaket som gir best effekt for å samtidig opprettholde eller styrke kvaliteten ved gjenværende sykehjem.

Avvikling av Fredholt og Gulskogen bo- og servicesenter gir en kostnadsbesparelse på i underkant av 31 millioner kroner på årsbasis. Dette inkluderer en overføring til de sykehjemmene som får nye plasser og en styrking av hjemmetjenesten med 3 millioner kroner.

Endringsforslag

Partiene Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet kom med et endringsforslag som også ble vedtatt under behandlingen av saken i tirsdagens kommunestyre. Dette vedtaket består av følgende sju punkter:

 1. Hjemmetjenesten styrkes med tre millioner kroner utover rådmannens forslag.
 2. Gulskogen bo- og servicesenter omgjøres til bofelleskap for personer med demens og kognitiv svikt. Omgjøringen påbegynnes umiddelbart.
 3. Driften av de 14 langtidsplassene på Fredholt utfases. Dette vurderes ut ifra forsvarlighet og beboernes helsetilstand. Inntak av nye beboere ved Fredholt bo- og servicesenter stoppes.
 4. Korttidsplassene på Fredholt fases ut, og brukerne tilbys alternative plasser.
 5. Ved avvikling vurderes det å omgjøre av Fredholt til omsorgsboliger.
 6. Antall sykehjemsplasser reduseres med 33 plasser.
 7. Økonomiske effekter beskrives og innarbeides i 1. tertialrapport 2022.

Ivaretar brukere, pårørende og ansatte

Avvikling av sykehjem og flytting av institusjonsplasser krever gode prosesser og involvering av både beboere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. Før saken ble lagt frem til politisk behandling ble berørte brukere og pårørende informert om forslaget. Det ble også gjennomført allmøter for de ansatte.

Når det nå foreligger et vedtak, vil de berørte bli invitert inn til individuelle samtaler. Fremover vil god informasjon, tett dialog og trygge og forutsigbare prosesser være viktig.

– Det er helt naturlig at avvikling av sykehjem vil vekke bekymring og usikkerhet blant brukere og pårørende. Nå er det viktig å finne gode løsninger i tett dialog med de berørte. Vi skal lytte til ønsker, behov og bekymringer, sier kommunalsjef hjemmetjenester og institusjon Sudhir Sharma.

Det er ikke avklart fra hvilken dato sykehjemmene avvikles. Det aller viktigste er å sikre en forsvarlig, trygg og ivaretakende prosess overfor beboere på de aktuelle stedene og deres nærstående.

– Vi vil se på en form for gruppeflytting hvor personer som tilhører en gruppe nå, også kan gjøre det i fremtiden, sier Sharma.

– Det er viktig for oss å understreke at ingen mister vedtak om sykehjemsplass og alle ansatte beholder jobben, sier kommunalsjefen videre.

Sudhir Sharma, kommunalsjef hjemmetjenester og institusjon i Drammen kommune
BILDE: Sudhir Sharma, kommunalsjef hjemmetjenester og institusjon.

Disse vurderingene ligger til grunn

De to sykehjemmene er små. Fredholt bo- og servicesenter har 28 plasser og Gulskogen bo- og servicesenter har 23 plasser, noe som gir færre muligheter for å bygge robuste fagmiljøer på den enkelte institusjonen. Både Gulskogen og Fredholt har kostnader per plass som ligger i øvre sjikt sammenlignet med kommunens øvrige sykehjem. Det er vanskelig å kombinere høy kvalitet på tjenestene med rasjonell og effektiv drift.

Det er videre behov for å dreie tjenestene i retning av at flere skal kunne få nødvendige tjenester i hjemmet. Gulskogen er ikke spesielt godt egnet til sykehjem, men er derimot godt egnet som omsorgsboliger. Det er allerede omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet og en rendyrking av Gulskogen som et omsorgsboligkonsept vil kunne avhjelpe den mangelen kommunen har for denne type boliger.

Drammen kommune har nedfelt at innbyggerne skal ha tilgang til tjenester nært der de bor. Både Gulskogen og Fredholt ligger geografisk nært andre sykehjem, noe som gjør at innbyggerne ikke får særlig økt avstand til kommunale omsorgstjenester.

Kapasiteten økes ved andre sykehjem

Når driften ved Fredholt og Gulskogen bo- og servicesenter avvikles, utvides kapasiteten ved følgende sykehjem:

 • Solberglia sykehjem utvider kapasiteten med 6 plasser
 • Åskollen bo- og servicesenter utvider kapasiteten med 7 plasser
 • Svelvik sykehjem utvider kapasiteten md 4 plasser
 • Fjell bo- og servicesenter utvider kapasiteten med 1 plass

Ved Åskollen bo- og servicesenter bygges det nå opp en korttidsavdeling for personer med demens med 21 plasser. Tjenestetilbudet for korttidsplasser til denne gruppen vil derfor ikke bli svekket ved avvikling av Fredholt.

Om vedtaket

Saken var først til behandling i Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 12. mai hvor det ble vedtatt avvikling. Etter vedtaket ble saken anket til kommunestyret, hvor det i dag foreligger et endelig vedtak.

Det er bedt om lovlighetskontroll av vedtaket. Lovlighetskontroll foretas etter kommuneloven kapittel 27. En lovlighetskontroll innebærer at Statsforvalteren undersøker om vedtaket er fattet på en lovlig måte.