Nye millioner til områdesatsingen på Strømsø

Drammen kommune har fått innvilget 10,6 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til områdesatsingen på Strømsø i 2021.

Satsingen i kommunedel 7, som omfatter Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen, skal bedre levekårene til innbyggerne gjennom å utvikle gode tjenester og fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter frem mot 2030.  Midlene skal blant annet gå til tiltak som øker trivsel og livskvalitet blant beboerne, tar tak i levekårsutfordringer i kommunedelen, bidra til at flere deltar i arbeidslivet og at flere fullfører utdannelse.

– Tilsagnet bekrefter at staten har tro på arbeidet vi gjør i Drammen kommune, og at det er riktig å satse på Strømsø, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Kommunen fikk også i fjor 10,6 millioner kroner til områdesatsingen. Ubrukte midler fra 2020 blir overført til 2021og kommer i tillegg til de friske midlene.

Ordfører Monica Myrvold Berg
BILDE: Monica Myrvold Berg i Tollbugata på Strømsø

Et grønnere Strømsø

Aktivitetene bygger videre på det gode arbeidet som ble startet opp i 2020. Blant annet vil Strømsø-hagen på knutepunkt Strømsø videreutvikles i samarbeid med innbyggerne i området. Allerede i 2020 ble naboer invitert til å dyrke egne urter og grønnsaker i pallekarmer i hagen. I år står blant annet støyskjerming mot Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og Telthusgata og en digital installasjon som visualiserer luftkvalitet for tur.

Det gode samarbeidet med barnehagene i nærområdet fortsetter også. Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre kommunedelen grønnere og å tilby gode utendørs møteplasser for innbyggerne.

Barn som hypper poteter
BILDE: Ivrige barn fra Strømsø barnehage var med da potetene på Knutepunkt Strømsø skulle plukkes.

Gratis skolemat

Skolematprosjektet på Brandengen skole var planlagt i 2020, men ble utsatt på grunn av korona. Prosjektet gjennomføres i 2021.

– Skolematprosjektet er en pilot som skal vise at lokalsamfunnet på Strømsø løfter sammen. Vi ønsker å involvere både frivilligheten og lokalt næringsliv, og sette fokus på blant annet bærekraft og matsvinn, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Mange av elevene kommer fra familier med lav inntekt, og spesielt på de høyeste klassetrinnene er det mange som kommer på skolen uten å ha spist frokost eller uten niste. Det er derfor disse trinnene som vil få tilbud om gratis skolemat i prøveprosjektet. Elevene vil delta i utformingen av menyen med fokus på et sunt og variert kosthold i tråd med anbefalte kostholdsråd.

Involvering og medvirkning

Et viktig prinsipp i områdesatsingen er at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med lokalbefolkningen. Innbyggerne på Strømsø skal oppleve at deres behov blir møtt. Ved Knutepunkt Strømsø inngår flere tjenester som har direkte kontakt med innbyggere, som helsestasjon og familieteam. Disse og andre tjenester har god kunnskap om behovene i lokalområdet. Tiltak som forsterket helsestasjon og foreldreforberedende kurs, er basert på deres erfaringer og på innspill fra innbyggerne selv.

– Midlene fra områdesatsingen understøtter organiseringen ved Knutepunkt Strømsø, som legger opp til utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene for å tilby best mulig tjenester til innbyggerne. Prosjektmidlene gir oss mulighet til å teste ut nye måter å samarbeide på, og erfaringene vi gjør håper vi vil være nyttig også i andre deler av kommunen, sier virksomhetsleder for Knutepunkt Strømsø, Kari Dehli Halvorsen.

Det legges også opp til et tett samarbeid med nærutvalget i kommunedelen, der innbyggere og politikere møtes jevnlig for å bidra til å utvikle gode nærmiljøer.

Planene for 2021 inkluderer også:

  • Samarbeid med NAV om blant annet jobbkurs på knutepunkt Strømsø og kobling til Internasjonale Drammen.
  • Rehabilitering av gymsalen på knutepunktet, som et ledd i å utvikle attraktive møteplasser i nærmiljøet.
  • Testing av medvirkningsverktøy til kommunens lokaldemokratiske verktøykasse.
  • Ungdomsfestival og bydelsdag.
  • Åpen møteplass for ungdom på knutepunktet.
Knutepunkt Strømsø
BILDE: Knutepunkt Strømsø

Hva er en områdesatsing?

En områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk byområde med store levekårsutfordringer. Drammen kommune har allerede lang erfaring med områdesatsingen på Fjell, som ble avsluttet i 2020. Staten og Drammen kommune ble i 2020 enig om å samarbeide om en områdesatsing på Strømsø frem mot 2030 og intensjonsavtalen ble signert 30. oktober 2020.