Hva er en områdesatsing?

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår.

Satsingen skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. Områdesatsingen er en ekstrainnsats som skal bidra til å utvikle nye arbeidsformer og metoder for oppgaveløsning, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Staten og Drammen kommune samarbeider om områdesatsingen på Strømsø. Hovedmålet er at flere beboere skal få styrket sine levekår gjennom en varig bedring av tjenester og nærmiljøkvaliter. Innbyggerne i området skal oppleve tilhørighet og kunne være aktive deltakere på ulike arenaer i samfunnet. Områdesatsingen gjør at man kan se helhetlig på et geografisk område, og bruke ulike virkemidler samtidig, slik at alle steder i Drammen oppleves som et godt sted å leve.

Områdesatsingen Strømsø 2030 får årlige bevilgninger over statsbudsjettet, fra Kommunal- og distriktsdepartementet og fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (via Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Samarbeidet er basert på en intensjonsavtale mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og Drammen kommune.

Strømsø 2030 støtter opp om Drammensmodellen, med fokus på medvirkning, lokale tjenester og stedsutvikling.