Innledning

Vedtatt av Kommunestyret 15. mai 2024 i sak 80/24.

Hvert fjerde år, innen ett år etter at nytt kommunestyre er valgt, skal kommunen ifølge plan- og bygningsloven utarbeide en planstrategi. Formålet med kommunal planstrategi er å drøfte status og utviklingstrekk for kommunen og avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere å starte opp eller videreføre i løpet av kommunestyreperioden. Vurderingene skal baseres på et kunnskapsgrunnlag som viser sentrale temaer og utfordringer for kommunen, samt føringer gitt av nasjonale og regionale myndigheter. Det skal i tillegg tas stilling til om hele eller deler av gjeldende kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) skal revideres, eller om de(n) skal videreføres uten endringer.

Planer er et viktig virkemiddel for operasjonalisering av politikk, og skal gi grunnlag for politisk styring av administrative beslutninger og gjennomføring. Planer skal være oppdaterte, aktuelle og aktive dokumenter - politiske styringsverktøy som det styres etter. Samtidig er det viktig at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

I løpet av forrige kommunestyreperiode, som var den første i den nye, sammenslåtte kommunen, ble det vedtatt en rekke planer. Beslutningen om å videreføre så få planer som overhodet mulig fra de tre tidligere kommunene ga et nytt felles utgangspunkt for arbeidet med å utvikle en ny kommune. Men det innebærer også at kommunen har mange første generasjons planer som til nå har fått kort tid til å virke, og at kommunen fortsatt mangler planer på flere viktige områder.

Planstrategien omtaler i hovedsak nye planoppgaver og kunnskapsbehov for inneværende kommunestyreperiode. En oversikt over gjeldende planer finnes på kommunens nettside. Liste over vedtatte planer som foreslås videreført vises også i slutten av dokumentet. 

Planstrategien omtaler også plansystemet og prinsipper for planleggingen i Drammen kommune, som skal følges opp i videre planarbeid.