Vurdering av behovet for ny kommuneplan

Gjennom planstrategien skal kommunestyret i begynnelsen av kommunestyreperioden vurdere behovet for å revidere kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) i perioden. Kommuneplanens handlingsdel (handlings- og økonomiplanen) behandles uansett hvert år, og skal ikke vurderes.

Samfunnsdelen med overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper

Kommuneplanen for Drammen 2021-2040, samfunnsdel med overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper, ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 13.12.2021, etter en nyskapende politisk ledet prosess med omfattende medvirkning. 

Vedtatt samfunnsdel har klare mål og satsingsområder for å møte kommunens utfordringer Kommuneplanens samfunnsdel har 2040 som tidshorisont og er bygget opp som et overordnet styringsdokument med en visjon: Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende, 6 hovedmål, 23 delmål og 80 strategier, i tillegg til overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper. Samfunnsdelen er kortfattet, overordnet og gir et godt grunnlag for videre strategisk politisk prioritering av hvordan kommunens handlingsrom skal brukes, gjennom videre prioriteringer og vekting av mål og strategier i oppfølgende planarbeid. Drammen kommune valgte å videreføre færrest mulig planer fra de tre tidligere kommunene (kun gjeldende arealplaner etter Plan- og bygningsloven ble videreført). Helt ny start med en kommune som i utgangspunktet var «tom for politikk» medførte at operasjonalisering og strategiske avklaringer på bakgrunn av samfunnsdelen først kom godt i gang siste halvdel av forrige kommunestyreperiode, og at kommunen fortsatt mangler planer /politisk styringsverktøy på flere viktige områder. 

I en slik situasjon er det enda viktigere enn ellers å bygge videre på det vi har, og kun prioritere helt nødvendig planarbeid. Igangsetting av omfattende rullering av gjeldende samfunnsdel, eller helt ny samfunnsdel vil gi betydelig uforutsigbarhet og forsinkelse i arbeidet med å utvikle effektiv politisk styring av kommunens utvikling. Kommunedirektøren vurderer at kommuneplanens samfunnsdel bør videreføres som kommunens øverste styringsdokument, for å unngå unødig forsinkelser i arbeid med videre strategiske avklaringer og implementering. Det anbefales derfor at en eventuell rullering av samfunnsdelen gjøres så begrenset som mulig. 

Planstrategiens videre vurdering av kommunens utfordringer og planbehov i kapittel 5 er bygget på at samfunnsdelen i hovedtrekk beholdes slik den er, som kommunens overordnede styringsdokument. Det overordnede målbildet og kommunens utfordrings- og mulighetsbilde gir behov for strategisk tverrsektoriell avklaring av bruk av kommunens samlede handlingsrom innenfor særlig følgende sentrale områder som er nærmere omtalt i kapittel 5:

  • Folkehelse, levekår og integrering
  • Aldersvennlige samfunn, framtidens eldreomsorg
  • Klimarobusthet, naturmangfold og friluftsliv, vannforvaltning og vannmiljø

Kommuneplanens arealdel

Inntil videre er det de tre arealdelene (vedtatt 2015) fra de tre tidligere kommunene som danner grunnlag for kommunens plan- og byggesaksbehandling. Forslag til ny felles kommuneplanens arealdel bygger på kommuneplanens samfunnsdel med overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper. Kommuneplanens arealdel var på høring februar/mars 2023. Regionale og statlig planmyndigheter har mange innsigelser til planen og innsigelsene må løses før planen endelig kan vedtas. Videre prosess med arealdelen ble vedtatt i formannskapet 9.mai 2023. I vedtatt fremdriftsplan legges det opp til endelig vedtak våren 2025. Det er først når kommuneplanens arealdel blir vedtatt at kommunen vil ha ett felles grunnlag for plan- og byggesaksbehandling.

En rekke temaplanoppgaver som i forrige planstrategi var forutsatt gjennomført i forrige kommunestyreperiode har vært stilt i bero i påvente av vedtatt arealdel. Mye av kunnskapsgrunnlaget for flere av disse temaplanarbeidene er utarbeidet. Det anbefales at disse temaplanprosessene igangsettes tidlig i kommunestyreperioden (uten å vente på vedtatt arealdel), slik at de senere kan gi grunnlag for neste rullering av kommuneplanens arealdel, og i mellomtiden gi politisk avklaring av prioriteringer og strategiske avveiinger innenfor følgende sentrale områder (hvor flere er relatert til hverandre og berører utfordringer knyttet til grønt, vannmiljø og klimatilpasning/klimarobusthet):

  • vann- og vassdragsforvaltning, overvannshåndtering og flom
  • naturmangfold, grønnstruktur og friluftsliv
  • landbruk, jordvern, matproduksjon og avrenning
  • kulturminner og kulturmiljø