Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut en byggetomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn

 1. Tillatelse til opprettelse av eiendom etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad.
 2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses). Saksbehandlingstid er 16 uker.

Etter det er gitt tillatelse til deling går saken automatisk videre til oppmåling, med mindre man søker om utsettelse av oppmålingsforretning.

 • Er området regulert må du sjekke hva gjeldende reguleringsplan sier om bygging og deling.
 • Noen reguleringsplaner viser konkret tomteinndeling og husplassering. Tillatelse til deling og bygging utover det planen viser vil da innebære mindre endring av planen eller at det gis dispensasjon. Delingssøknaden må da inneholde forslag til mindre endring jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 12-14 og søknad om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.
 • Det er veldig viktig at nabovarselet også opplyser om at det søkes om eventuell mindre endring, se egen avkrysningsrubrikk i nabovarslingsskjema.
 • Bygninger skal ligge innenfor byggegrenser angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggegrenser gjelder avstandsbestemmelsene som for uregulert område.

Til kommunens kartløsning. Velg kartlag "Plan" - "Gjeldene reg.plan på bakken"

Når eiendommen er uregulert betyr det at eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan, da er det kommuneplanen arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.

Til kommunens kartløsning. Velg kartlag Plan - Kommune-/kommunedelplaner.

Det må redegjøres for planlagt bruk av den nye eiendommen. Skal den nye eiendommen brukes til bolig, må den gi mulighet for å bygge et bolighus av normal størrelse med tilhørende funksjoner: parkeringsplasser, garasje, manøvreringsareal, uteoppholdsareal, vann og avløp. Eiendommen må gi mulighet for at disse funksjonene får gode kvaliteter og at de minimum oppfyller krav i gjeldende lov, forskrift og arealplan.

Avstander

Dersom eiendommen er omfattet av en reguleringsplan kan det være andre bestemmelser som gjelder for din eiendom.

 • Dersom eiendommen ikke er regulert må nytt bolighus kunne plasseres med en avstand til nye eiendomsgrenser på minimum 4 meter og avstand til bygninger på andre eiendommer på minimum 8 meter.
 • Dersom eiendommen ikke er regulert må avstanden fra bygning til midten av kommunal vei og fylkesvei være minimum 15 meter og avstanden fra bygning til midten av riksvei være minimum 50 meter.
 • Nytt bolighus eller garasje til dette kan ikke plasseres i frisiktssoner.
 • Nye bygninger må ikke plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Du kan kontakte vann- og avløpsavdelingen for nærmere avklaringer dersom dette er aktuelt. Ring kommunens telefonnummer 32 04 00 00, eller send epost til kommunepost@drammen.kommune.no

Støy

Til kommuneplanen finnes det et støykart.

 • Du må undersøke om den aktuelle eiendommen befinner seg i en støysone.
 • Dersom eiendommen befinner seg i gul eller rød støysone vil det være krav om faglige utredninger som viser at man ved tiltak kan tilfredsstille kravene til støyforhold i ny bolig. Vi anbefaler at du tar kontakt med fagfolk for hjelp hvis dette er tilfellet for din eiendom.

Minste størrelse på tomt

I kommuneplanens arealdels bestemmelser står det i retningslinjene til pkt 7.2 at det ved deling normalt ikke skal oppstå boligtomter som er mindre enn 600 m2 og det ved spesielt gunstige tomteforhold kan fradeles tomter ned til 500 m2. Dersom du ønsker å fradele en tomt som er mindre enn 600 m2 er det opp til deg å vise at det er spesielt gunstige tomteforhold.

Rettigheter

 • Ny eiendom skal ha adkomst fra offentlig vei. Dersom denne går over privat vei eller over annen manns eiendom må du få nødvendig rettighet fra eierne for bruk av veien.
 • Dersom vann- og avløpsledninger må legges over annen manns eiendom må du få rettigheter til dette fra eiendommens eier(e). Det må leveres utkast til rettighetserklæringer sammen med søknaden. Disse vil sendes til tinglysning sammen med tinglysning av ny eiendom.

Du må kontakte Tinglysningen på tlf 08700 for å avklare om det er andre forhold og heftelser, som er tinglyst på eiendommen og som kan være til hinder for deling.

 1. Bestill situasjonskart og naboliste.
 2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel og kvittering fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Send søknadsskjema til kommunen, med disse vedleggene:
  • Følgebrev med redegjørelse for delingen.
  • Situasjonskart over eiendommen.
   Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år. Tegn inn ny(e) delelinje(r)/eiendomsgrense(r), foreslått hus- og garasjeplassering, avstander,  uteoppholdsareal, avkjørsel, parkerings- og snuplassareal for samtlige parseller, inklusive gjenværende del.
  • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel.
  • Utkast til rettighetserklæringer
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  • Andre vedlegg kan være aktuelle for den enkelte saken.

Søknad med vedlegg sendes til kommunen:

Se kommunens kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Total frist for kommunen er 28 uker, fordelt på saksbehandling fram til vedtak og oppmåling/tinglysing:

 1. Tidsfrist for saksbehandling etter plan- og bygningsloven er 12 uker for søknader i samsvar med reguleringsplan og under forutsetning av at søknaden er komplett. Fristen gjelder ikke i de tilfellene det søkes om dispensasjon. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.
 2. Landmåler får saken når tillatelse foreligger, dersom rekvisisjon av oppmålingsforretning er vedlagt søknaden. Tidsfrist 16 uker for ferdigstilt oppmåling og tinglysing (saksbehandling etter matrikkelloven; jf. matrikkelforskriften § 18).
 3. Ønsker du å vente med oppmåling? Du må sende inn rekvisisjon av oppmålingsforretning senest seks måneder før utløpet av treårsfristen for gjennomføring av delingstillatelsen.
 1. Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven beregnes etter gebyrregulativets § 4.
 2. Gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretning, dokumentavgift og tinglysing) beregnes gebyrregulativets §§ 7.2.1 og 7.2.2.
 3. Gebyr for klarlegging av grenser kan komme i tillegg der eiendommen(-e) har usikre grenser, § 7.3.1.e.
 4. For søknad om dispensasjon gjelder § 4.5.

Plan- og bygningsloven

Kommuneplanens arealdel

Matrikkeloven

Matrikkelforskriften