Oppheving av eldre planer

Kommunen har nå startet prosess med oppheving av eldre planer.

Her finner du informasjon om bakgrunnen til opphevingene:

Orientering om oppheving av planer finner du i sak nr 89/23.

I henhold til vedtaket i sak nr 51/22, behandlet i møte 24.05.2022, startet Drammen kommune prosess med oppheving av eldre reguleringsplaner.

Dette gjelder reguleringsplaner som er i vesentlig strid med overordnet plan og er utdaterte av flere ulike grunner. I noen tilfeller er den regulerte arealbruken ikke lenger i samsvar med kommuneplanen og faktisk bruk. Andre reguleringsplaner er lite tidsriktige eller utdaterte i form og innhold.

Eksempler på dette er planer som regulerer en annen bebyggelsesstruktur enn hva som er opparbeidet eller planer som regulerer vegtraseer som er regulert med en annen trase på et senere tidspunkt. Disse kan være krevende å håndheve når det søkes om byggetiltak og kan medføre behov for dispensasjoner. Når planen er opphevet, vil det som hovedregel være kommuneplanens arealdel eller nyere reguleringsplan som gjelder ved behandling av byggesaker.

Dette er flere hundre eldre reguleringsplaner i Drammen kommune og mange er utdatert av flere grunner. Under på denne siden kan du finne lenker til de aktuelle plansakene for oppheving av planer.

I forbindelse med nye reguleringsplaner, opphever vi eldre planer som i forbindelse med nytt planarbeid blir foreldet. 

Opphevede planer:

Hvis du har fått varsel om oppheving av eldre reguleringsplan som berører din eiendom kan du sende din uttalelse til saken som omhandler denne planen. Du trenger ikke å foreta deg noe dersom du er enig i at planene kan oppheves.

Spørsmål og merknader

Har du merknader eller spørsmål til opphevingen av planene kan du benytte følgende måter:

Oppheving av eldre reguleringsplaner

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Før du tar kontakt, vennligst sjekk følgende:

  • Hvilken reguleringsplan det gjelder (navn på planen). Denne informasjonen finner du i varslingsbrevet.
  • Adressen til eiendommen som er berørt av planoppheving eller
  • Gårds- og bruksnummeret til eiendommen som er berørt av planoppheving

Uttalelse til oppheving av eldre planer

Alle uttalelsene skal følge saken fram til sluttbehandling/vedtak i saken.