Årsplan Fjellhagen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 13.06.2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.” (R17 s. 20)

Personalet prioriterer tid og rom til barnas lek (jf. barnehagens grunnmur).

Vi ønsker å ha fokus på leken og lekens egenverdi. Vi knytter de ulike fagområdene inn i leken ut fra barnas initiativ. Leken er den største arenaen for alle barn til å utvikle seg gjennom læring, språkutvikling, danning og få tilhørighet. De leker fordi det er gøy og ikke for å oppnå et forhåndsdefinert mål. Leken har en egenverdi og den ønsker vi i Fjellhagen å verne om. Gjennom leken bearbeider barna inntrykk, opplevelser og erfaringer og derfor skal leken ha en naturlig og sentral plass i barnehagen.

Vi fremmer et inkluderende lekemiljø hvor alle barn har mulighet til å delta i lek og erfare glede i lek. Vi voksne må observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser. Dette gjøres ved å være tilstedeværende i leken, ta initiativ til lek og inkludere. Barnehagens lekeklima handler om hvordan barn leker</> Hvordan de inviterer andre, hvilke strategier de har utviklet for å bli med i leken og hvordan de verner og beskytter sin lek fra inntrenging. Kvaliteten på lekeklima er ikke barns ansvar. Barn bruker leken til å engasjere seg i relasjonsarbeid mellom hverandre og oppfinnsomhetene til å være med venner i leker og utvikle vennskap. De utforsker sin forståelse for verden i en liksom-verden som det ikke er farlig å feile i fordi det er på liksom.

Barnekonvensjonen §31 sier at alle barn har en rettighet til å engasjere seg i lek og fritidsaktiviteter. Barn har rett på fritid som de skal kunne bruke på hva de vil, de har rett på hvile og tid til å leke. I lek skapes vennskap, samarbeidsevner og beslutningsevner. (Barn skaper vennskap i lek, samarbeidsevner, ta egne beslutninger, gjøre sin stemme hørt og være lydhøre ovenfor andres intensjoner.)

I leken bygger barna relasjoner hvor de får utprøvd sine sosiale ferdigheter. Barna kan bygge relasjoner, etablere, vedlikeholde og videreutvikle vennskap. I leken må barna bruke det språket de har. I leken får barna videreutviklet, brukt og lært begreper og ord. Rolleleken er en av fire språkfremmende aktiviteter som utvider barns språk. De andre er samtaler, musikk og bøker.

Vårt utviklingsmål

 • Alle barn skal få delta i lek i løpet av dagen.

Vårt utviklingstiltak

 • Vi voksne skal jobbe for å være en tilstedeværende voksen i leken og være delaktig i barnas lek.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke
overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Vi i Fjellhagen tar barnas initiativ på alvor ved å bygge
på det barna er interessert i og utvider deres perspektiv.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi innretter barnas aktiviteter etter deres interesser og ønsker.

Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Vi i Fjellhagen gir omsorg ved å se, prøve å forstå, respektere og støtte hvert enkelt barn ut fra sine behov. Ved at det er faste voksne og barn i hver gruppe, er det lagt til rette for at barna kan knytte seg til hverandre og de voksne i gruppen.

Vi legger også til rette at barna skal få hvile i løpet av dagen, da ut fra barnets alder.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Ved at de voksne er lydhøre, varme men tydelige voksne (autoritativ voksenstil), vil barna bli møtt ut fra deres behov, samtidig som barna har mulighet vil utvikle tillit til seg selv og andre.
 • Vi følger opp barn som faller utenfor lek og sosial samhandling ved være tett på slik at vi forebygger at barn skal falle utenfor felleskapet.
 • Vi følger våre rutiner hvis vi oppdager at et barn blir mobbet eller krenket hos oss.
 • Vi jobber ut fra trygghetssirkelen, spesielt med de minste barna.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Barn utvikler seg sosialt og kulturelt gjennom tilhørighet og samspill, og dette er sentralt for utvikling på alle områder. Ut fra observasjoner kan voksne i barnehagen skape et leketilbud som inspirerer og oppfordrer til lek og bidrar til en positiv lekekultur mellom barna i gruppen. Det er viktig å se en helhet mellom lek, omsorg, danning og læring. Gjennom observasjon sørger vi for at alle blir inkludert, men verner også om den leken som er i gang. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre, og barna får meningsfylte opplevelser.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi voksne skal jobbe for å være en tilstedeværende voksen i leken.

Tilstedeværende voksen for oss vil si at;

 • Jeg setter meg inn i barnets situasjon og viser at jeg ser, hører og anerkjenner barnet.
 • Jeg er deltakende og tilstede i barnas lek. På denne måten får jeg oversikt over det barna leker slik at jeg kan gi støtte til de som trenger det.
 • Gjennom å forstå barnas signaler kan jeg være i forkant og dermed unngå konflikter og fange opp utestengning.
 • Gjennom oppmerksomhet og nærvær skaper jeg en varm relasjon.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper, og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Vi legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap ved å delta i barnas lek som tilstedeværende voksne og ved å dele opp barna i mindre grupper.

Vårt mål for personalet er å være autoritative voksne som vet hvordan man skal jobbe med relasjonsbygging og god kommunikasjon. En autoritativ voksen er en som setter tydelige grenser for barna på en varm måte. For å kunne sette tydelige grenser er det en forutsetning at en bygger gode relasjoner til barna.

Fjellhagen barnehage fremmer danning ved at personalet bidrar til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktig for fellesskapet. Vi støtter barna i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Derfor er vi opptatt av å legge merke til å anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger.

Vi kan si at forskjellen mellom oppdragelse og danning er følgende; «Oppdragelse er et observert fenomen, mens danning er et begrep for noe som skjer i mennesket.

Både voksne og barn har evnen, rett og plikt til å styre eget liv. Derfor er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller for barna.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Alle voksne jobber ut fra en autoritativ voksenstil.
 • Vi skal synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

I Fjellhagen legger vi opp til å lære barna nye ord fra den dagen de starter i barnehagen. Dette gjør vi ved å sette ord på alt vi har rundt oss. Vi synger og lager rim og regler med alle ordene vi kan. Deretter øver vi på å sette sammen ordene til setninger. Vi har lesestunder gjennom uka og vi leser bøker på oppfordring fra barna. Barna får felles opplevelser ved blant annet å gå på turer utenfor barnehagen. Ved å ta med barna til biblioteket får barna være med å ta ut bøker de er interessert i selv og vi klarer å skape gode samtaler i etterkant. Dette er med på å utvikle ordforrådet og begrepsforståelsen til hvert barn. Til slutt vil barna kunne fortelle egne historier og gjenfortelle fra hverdagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Voksne er språkmodeller overfor barna ved å benevne og ordsette barnas opplevelser i barnehagehverdagen.
 • Vi har laget kofferter med ulike eventyr og figurer som står i barnehagens fellesområde.
 • Voksne må skape nysgjerrighet for bøker
 • Vi bruker Polylino

Rammeplanen har 7 fagområder, som vi skal jobbe ut ifra

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

Les mer om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Sette rammeplanen i system når vi jobber med de ulike fagområdene gjennom året.
 • Vi lager periodeplaner hvor vi trekker inn de 7 fagområdene og lager opplegg som samsvarer med dem.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barna skal oppleve en progresjon ut fra sitt ståsted gjennom de årene barna går i barnehagen. I Fjellhagen har vi laget en progresjonsplan ut fra de 7 fagområdene i rammeplan.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Gjennomføre aldersinndelte grupper ukentlig ut fra progresjonsplan.
 • Vi har årshjul spesifisert for hver aldersgruppe.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I Fjellhagen legger vi til rette for at barn skal få være kreative og skape ved hjelp av digitale verktøy. Vi har egne iPader som er til bruk for barna. De blir blant annet brukt til å gå på skattejakt. Ved hjelp av QR koder får barna være med i prosessen rundt det å lage digitale bøker og blir også brukt i språkopplæringen. Vi legger vekt på at barna skal være produsenter (bidra selv), ikke konsumenter (passive mottakere).

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Bruke varierte digitale verktøy aktivt sammen med barna i hverdagen, herunder Ipad, prosjektor, scoop (digitalt forstørrelsesglass), og programmeringsbie.
 • Bruke digitale verktøy for å skape felles opplevelser og felles forståelse, for eksempel eventyr, fortellinger og musikk. Bruk av digitale verktøy vurderes opp mot hensiktsmessighet i forhold til barnas alder og utvikling.
 • Bruke digitale verktøy for å utforske, lære og søke opp ting.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

Barn er forskjellige og derfor vil det variere hvor lang tid tilvenningstiden tar. Vi regner fra 3 dager til en uke, som vi sammen gradvis kan venne barnet til å være alene i barnehagen. Ved oppstart vil det bli mange inntrykk på en gang. Barnet skal bli trygt i sine nye omgivelser og bli kjent med nye barn og voksne. Derfor blir det viktig for barnet å ha en kjent voksen som kan være en trygg person å tilnærme seg barnehagen ut ifra, og i Fjellhagen får alle nye barn en primærkontakt den første perioden.

I løpet av de første dagene vil det bli gjennomført en oppstartsamtale med pedagogisk leder/barnehagelærer på gruppa barnet deres tilhører.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

Barnegruppa vi har er i alderen 1 – 6 år. Barnehagens utforming innbyr med 2 åpne fløyer og flere smårom innad på fløyene. Hver fløy har i år 30 barn i alderen 1 - 6 år. Disse gruppene blir igjen delt inn i mindre grupper innad på fløyene.

Barna vil i utgangspunktet være på samme fløy i løpet av de årene de går hos oss og møter der de samme voksne, selv om de har ansvar for ulike grupper. Det vil derfor ikke oppleves som en stor overgang å eventuelt bytte gruppe.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

Vi har førskolegruppe en gang i uken. Her drives det med skoleforberedende arbeid og alle som skal starte på skolen er med i denne gruppa. Vi jobber for at femåringene får et så likt utgangspunkt som mulig ved skolestart. Gjennom lekbaserte læringsaktiviteter stimuleres viktige kompetanseområder, spesielt de sosiale ferdighetene, selvregulering, språk og matematikk.

Målet vårt er at barna skal bli trygge og aktive slik at de er robuste sosiale, emosjonelle og språklige kompetente når de begynner på skolen. I dette ligger det å kunne hevde seg selv, regulere seg selv, forstå og respektere andre, uttrykke seg, skaffe venner og sette grenser for seg selv.

For å legge opp til at overgangen til skolen skal bli så bra som mulig, gjennomføres en obligatorisk foreldresamtale på våren. Dette er forankret i Drammen kommune sin «Plan for overgang barnehage/skole».

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Ved å observere barna jevnlig, setter vi inn tiltak etter behov i samarbeid med foreldrene. 

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Daglig dialog ved levering og henting
 • Oppstartsamtaler ved oppstart
 • Obligatorisk med 1 foreldresamtale i året, vi tilbyr 2 i løpet av året, og ellers etter behov
 • Foreldremøter
 • Blir invitert til faste markeringer gjennom året
 • Vi bruker Vigilo som digital kommunikasjonsverktøy

Samarbeid med lokalmiljøet

 • Besøk på brannstasjonen med førskolebarna
 • Vi benytter oss av Fjell bibliotek
 • 17. mai - tog med de nærliggende barnehagene

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Vi er praksisbarnehage og tar i mot studenter fra USN.
 • Vi samarbeider også med USN i et kompetanseutviklingsprosjekt "Barnehagebasert kompetanseutvikling", der målet er å styrke kompetansen til de vokse for å være en mer tilstedeværende voksne gjennom barnehagedagen. Vi har delt opp barnehagedagen opp i seks ulike situasjoner; overganger, måltid, stelle/do situasjon, garderobesituasjon, lek inne og lek ute. De ulike situasjonene vi det jobbes systematisk med og vil få egne kriterier for både barn og voksen for å at situasjonen skal bli gode og trygge for alle barn. Vi voksne innarbeider oss de nye kriteriene over en periode, for så å se på neste situasjon. Vi har et 3 års perspektiv på å få gode standarder for de ulike situasjonen gjennom barnehagedagen.
 • Vi samarbeider med helsetjenesten på Fjell som er i samme bygg.
 • Vi får også ulike forespørsler om praksisplasser. Vi vurderer alltid om vi har kapasitet til dette og om det er til barnas beste: Elever fra Galterud ungdomsskole, videregående skoler, voksne som deltar på norskopplæring eller andre som trenger praksisplass.

Ved å lage planer, evaluere og dokumentere det vi gjør i barnehagen, vil vi klare å tenke og handle systematisk i det pedagogisk arbeidet.

Slik jobber vi med planlegging:

Årsplan en overordnet plan som utarbeides hvert år og må godkjennes i Samarbeidsutvalget (Su). Årsplanen følger barnehageåret (nytt fra 2022).

Årsplanens funksjoner:

 • Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
 • Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.
 • Grunnlag for kommunenes tilsyn med barnehagen.
 • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

Periodeplanen er en mer detaljert plan for hver periode. Her vil det være konkrete mål som barna jobber mot og tiltak vi voksne skal gjøre for å kunne nå målene. Periodene vil deles opp etter ulike temaer ut fra blant annet årstid og de 7 fagområdene. Etter endt periode vil personalet gjøre en evaluering av barnegruppa for å se om vi har nådd målene vi satt oss og hva vi må jobbe videre med.

Slik vil vi jobbe med rammeplan i oppdelte perioder

Slik jobber vi med vurdering:

Dette vil komme frem i den skriftlige evalueringen av hver periodeplan. Vi vil gjøre en kontinuerlig vurdering av hvordan vi jobber med rammeplanen, barnegruppa og enkeltbarn.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

I barnehagen vår dokumenterer vi ved å legge ut informasjon og bilder via foreldresiden i Vigilo som dere foreldre har egen tilgang til. Vi henger også opp dokumentasjon rundt omkring i barnehagen via bilder, kunst o.l Vi lager periodeplaner og evaluerer dem.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner