Serviceerklæring

Visjon: Kulturskole for alle!

Dette kan du forvente av oss:

Generelt

Drammen kulturskole skal gi et godt og variert undervisningstilbud innenfor hovedfagområdene musikk, teater, dans, visuell kunst, animasjon/film/foto og nysirkus. Primær målgruppe er barn og unge. Andre kan også søke.

 • Kulturskolen er et tilbud for innbyggere i Drammen kommune
 • Kulturskolen tilbyr undervisning som er tilpasset elevenes forutsetninger og spesielle behov
 • Ved hjelp av kompetent og profesjonell grunnopplæring gir vi impulser til fremtidige yrkesvalg
 • Kulturskolens ansatte skal ha et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med elevene og foresatte
 • God informasjonsflyt skal sikre alle parter en tilpasset, planlagt og forutsigbar opplæring og gode opplevelser
 • Kulturskolen har som mål å kunne ta inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men må ha ventelister der det det ikke er stor nok kapasitet

Undervisningsformer

Kulturskolen gir tilbud om både enkeltundervisning og gruppeundervisning. Faglige og pedagogiske vurderinger ligger til grunn for om Kulturskolen velger å gjennomføre undervisningen som enkeltundervisning eller som gruppeundervisning.

Undervisningen i teater, dans, visuell kunst, animasjon og nysirkus foregår i faste grupper. Det finnes også faste grupper innenfor musikk, blant annet på piano, gitar, sang og slagverk.

Timeplanmodell:

 • En elev skal ikke ha mindre enn 20 min ukentlig undervisning alene
 • To elever skal ikke ha mindre enn 30 minutter ukentlig undervisning sammen
 • Tre eller flere elever skal ikke ha mindre enn 40 minutter ukentlig undervisning sammen

Dette gjelder fagområdet musikk. Undervisningen i teater, dans, visuell kunst, animasjon/film/foto, nysirkus m.fl. foregår i faste grupper til faste tider, tilpasset fag og alder

Alle elever i Kulturskolen får tilbud om å delta i konserter/forestillinger/utstillinger. Dette er en integrert del av opplæringen.

Undervisningen i Kulturskolen følger skoleåret i grunnskolen, men prosjektbasert undervisning vil forekomme. Enkelte avvik i forhold til grunnskolens skolerute kan forekomme. Dette vil fremkomme av Kulturskolens aktivitetsplan som ligger på nettsiden.

Det kan være nødvendig å gi komprimert undervisning innenfor en disiplin i en periode, f.eks. i forbindelse med oppkjøring til en konsert/forestilling/utstilling. I disse tilfellene vil dette normalt avspaseres senere etter nærmere avtale.

Vikar

Når lærere blir syke vil Kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig. Av og til kan det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli nødvendig å avlyse timen. Da bestreber Kulturskolen seg på å få varslet foresatte. Dette gjøres fortrinnsvis pr. sms til foresatte.

Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn 4 undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må være sendt Kulturskolen skriftlig innen 1. juli det aktuelle året.

Skolepenger

Skolepenger fastsettes av kommunestyret. Det kan derfor bli justeringer i løpet av et skoleår.

Drammen kulturskole har inntektsgraderte skolepenger for familier med lav inntekt og søskenmoderasjon. Satser for skolepenger i Drammen kulturskole finner du her:

Dette forventer vi av deg som elev/bruker:

Generelt

 • Meld fra til læreren hvis du ikke kan møte til undervisning
 • Behandle Kulturskolens eiendeler forsiktig
 • Møt forberedt til timene
 • Vær høflig, positiv og vise respekt for medelever og skolens ansatte
 • Ta direkte kontakt med Kulturskolen ved spørsmål og uklarheter, eller om tilbudet du får ikke er som forespeilet
 • Elever tas inn i Kulturskolen på faste plasser, men plassen må bekreftes gjennom re-registrering hver vår. Ønsker man å melde seg ut til vårsemesteret er fristen 15. november. Dersom utmelding kommer etter fristen, må det betales for kommende semester
 • Bekreftes ikke plassen innen 1. mai, får ikke eleven undervisning til høsten
 • Foresatte er ansvarlig for at Kulturskolen til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger. Det er svært viktig at Kulturskolen har oppdaterte opplysninger om mobiltelefon og e-post til foresatte, da mye beskjeder blir gitt pr. sms og e-post. Endringer i undervisningen på kort varsel, vil skje på sms
 • Elever og foresatte er ansvarlig for å holde seg oppdatert på Kulturskolens aktivitetsplan som ligger på nettsiden
 • Alle brukere av Kulturskolen oppfordres til å følge Kulturskolen på sosiale medier

Permisjon og eksklusjon

Kulturskolen innvilger ikke permisjoner, men elever som evt. ønsker pause på ett semester som følge av sykdom eller midlertidig flytting fra kommunen, vil bli prioritert ved neste elevopptak.

 Dersom eleven avbryter undervisningen i skoleåret, blir han/hun utmeldt ved slutten av semesteret. 

Eleven kan bli ekskludert/utelukket fra undervisningen og miste elevplassen. Dette kan skje ved følgende tilfeller:

 • Manglende innbetaling av skolepenger
 • Stort ubegrunnet fravær
 • Skjødesløs behandling av kulturskolens instrumenter og eiendeler
 • Oppførsel som forstyrrer undervisningen

Øvelse gjør mester

 • Drammen kulturskole er en læringsarena, hvor elever skal komme vel forberedt til undervisningen, enten det gjelder musikk, teater, visuell kunst, dans eller andre fag.
 • Det er nødvendig at elever som spiller et instrument disponerer eget instrument til øving. En elev som f.eks. spiller piano trenger et piano å øve på i løpet av uken
 • Regelmessig og riktig øving over tid gir alltid resultater!
 • Kulturskolen leier ut strykeinstrumenter og noe blåseinstrumenter, men ikke piano, keyboard, gitar (med unntak av gitarer til nybegynnergruppene) eller slagverksinstrumenter. Ta kontakt for spørsmål om dette.
 • Kulturskolelærer kan gi råd ved kjøp av instrument, det kan derfor være lurt å vente med å kjøpe instrument til man har hatt første møte med lærer.