Jordbruk

Ny bonde/ gårdbruker/ skogbruker?

  • Vi vil gjerne at du kontakter oss, slik at vi kan veilede om blant annet tilskuddsordninger og regelverk, og hvor du kan finne informasjon om dette.

Tilskudd og velferdsordninger jordbruk

Du kan søke opp de ulike elektroniske søknadsskjemaene hos Landbruksdirektoratet.

Kontakt landbrukskontoret hvis du ikke finner søknadsskjemaet du skal bruke.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Les mer hos Landbruksdirektoratet. 

Regionalt miljøtilskudd er et tilskudd som gis etter forskrift om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Viken.

Denne forskrifta er fastsatt etter bestemmelser i Regionalt miljøprogram (RMP). Her inngår også tilskudd til drift av beitelag (tidligere tilskudd til organisert beitebruk, OBB).

Siden tilskuddene er regionale, vil nå også tidligere Svelvik komme inn under ordningen slik den er i Oslo og Viken, og altså ikke lenger slik den er i Vestfold.

Hos statsforvalteren Oslo og Viken legges det ut mer informasjon om regionale miljøtilskudd:

  • Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig sats
  • Veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav
  • brosjyre «Før våronna».

Sjekk at du ser på informasjon fra riktig årstall.

Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket, samt diverse tiltak i landbrukets kulturlandskap. Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. Nytt fra 2020 er at også grunneiere som privatpersoner kan søke, men i begge tilfeller er forutsetningen at for å få innvilget tilskudd må tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen.

I tillegg til bestemmelser i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, forvaltes midlene etter en tiltaksstrategi som kommunal landbruksforvaltning vedtar årlig etter møte med lokale faglag.

Se tiltaksstrategi (pdf) for Drammen kommune fra 2020 og nye satser, prioriteringer og retningslinjer for 2023-2026.

Det kan søkes hele året. Vi behandler prioriterte søknader fortløpende, og lavere prioriterte søknader fortløpende fra 1. september. Det er en begrenset pott som kan tildeles hvert år.

Ved spørsmål, kontakt Ivaylo Ivanov, jordbrukssjef. E-post: Ivaylo.Ivanov@drammen.kommune.no 

Det kan gis tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søknader behandles fortløpende.

Les mer om drenering hos Landbruksdirektoratet.

Det er ulike ordninger du kan søke erstatning etter, for eksempel erstatning etter klimabetinget avlingsskade i plante- og honningproduksjon. Du finner oversikt over ordninger, informasjon og lenker til søknadsskjemaer på Landbruksdirektoratets nettside.

Tidligpensjon for jordbrukere er for å bidra til tidligere generasjonsskifter og derigjennom stimulere rekrutteringen.

Avløsertilskudd:

Regelverk for jordbruk

Hos Landbruksdirektoratet kan du lese mer om

Du kan også lese om boplikt og
konsesjon (tillatelse) til erverv (kjøp) av landbrukseiendom etter konsesjonsloven.

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd etter § 3, § 4 og § 5 i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, må ha gjødslingsplan. Se forskrift om gjødslingsplanlegging 

Formålet er å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer.

Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Forskrift om plantevernmidler

Næringsutvikling

Les mer om næringsutvikling på sidene til Innovasjon Norge 
og hos Altinn

Veterinærvakt

Se Vakt- og beredskapstelefoner for kontaktinformasjon til veterinærvakt.

Det har ikke vært endringer i veterinærvaktdistriktene som følge av kommunesammenslåingen. Det vil si at vi følger de gamle kommunegrensene. Ordningen administreres av henholdsvis Lier kommune (Drammen vaktdistrikt med tidligere Drammen kommune), Tønsberg kommune (Nordre Vestfold vaktdistrikt med tidligere Svelvik kommune) og Øvre Eiker kommune (Eiker og Kongsberg vaktdistrikt med tidligere Nedre Eiker kommune).

Veterinærvakta kan brukes for produksjonsdyr og kjæledyr som trenger akutt hjelp på kveldstid, helger og helligdager. Vakta skal være tilgjengelig, være beredt til, og sørge for uten ugrunnet opphold:

  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og
  • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.