Salgsbevilling

Fornyelse av bevillinger i 2024: Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Drammen er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men kommunen vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.

Butikker som skal selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol må søke om salgsbevilling. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få slik salgsbevilling. Bevilling gis for maksimum 4 år av gangen.

Hvem skal søke om salgsbevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for salget, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling. 

Krav til søker

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling og være over 20 år.
 • Bevillingshaver, styrer, stedfortreder og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Søk salgsbevilling

Hus at du må laste opp digitale vedlegg.

Vedlegg til søknaden

Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken må være bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok.
 • Organisasjonskart som viser bevillingssøker og alle eierselskapene tilbake til fysiske personer, samt eierandel på hver enkelt.
 • Fullt navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse og skattekommune for daglig leder, styreledere og personer med signaturrett, prokura og ev. andre personer med vesentlig innflytelse over driften.
 • Skatteattester for søkerselskapet og selskapets eiere. Skatteattest fås ved henvendelse til Skatteetaten.
 • Målsatt tegning som viser omsøkte salgslokale, og dette lokalets plassering i eiendommen.
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte salgslokalet.
 • Dokumentasjon som viser at lokalet er godkjent til bruk som butikk, i medhold av plan- og bygningsloven. Før vedtak om bevillingstildeling treffes, må det foreligge brukstillatelse for tiltaket fra bygningsmyndigheten.
 • Kopi av signert arbeidsavtale for styrer og stedfortreder for salgsbevillingen.
 • Bevis for bestått kunnskapsprøve for personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for salgsbevillingen.
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Signert og datert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. Mer informasjon om overdragelse.