Butikker som skal selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol må søke om salgsbevilling. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få slik salgsbevilling. Bevilling gis for maksimum 4 år av gangen.

Hvem skal søke om salgsbevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for salget, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling. 

Krav til søker

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling og være over 20 år.
 • Bevillingshaver, styrer, stedfortreder og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Du må laste opp digitale vedlegg.

Vedlegg til søknaden

Søknaden er ikke komplett før følgende vedlegg er sendt inn:

 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken må være bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok.
 • Skatteattest for søkerselskapet og selskapets eiere.
 • Plantegning i målestokk som viser omsøkte salgsareal. (Ved plassering i større bygg, som kjøpesenter, skal det også sendes inn tegning av lokalets plassering i bygget).
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte salgslokalet.
 • Kopi av signert arbeidsavtale for styrer og stedfortreder for salgsbevillingen.
 •  Bevis for bestått kunnskapsprøve for personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for salgsbevillingen.
 • Organisasjonskart som viser bevillingssøker og alle eierselskapene tilbake til fysiske personer, samt eierandel.
 • Kopi av bekreftelse fra Mattilsynet på at melding fra søker om igangsetting av virksomheten, er sendt til Mattilsynet.
 • Kopi av kommunalt vedtak som viser at lokalet er godkjent til butikk, i medhold av plan- og bygningsloven.
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Datert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. For mer informasjon om overdragelse les her.

Lokale regler

Saksbehandling

Søker mottar skriftlig bekreftelse på at kommunen har mottatt søknaden. Det gis samtidig skriftlig orientering om hvordan saksbehandlingen vil foregå, og om påregnelig behandlingstid. Dersom søknaden ikke er fullstendig, vil søker i samme brev bli varslet om hva som mangler.

Når fullstendig dokumentert søknad er mottatt, blir det innhentet vurdering fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelle andre instanser, hvis vurdering kreves for å belyse saken.

Deretter blir søknaden vurdert. Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling. Drammen kommunes retningslinjer legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis.

Det treffes administrativt eller politisk vedtak som sendes søker, med kopi til blant annet politiet, sosialtjenesten og skattemyndighetene.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

 • Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i alkoholloven § 1-16
 • Klageretten er begrenset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte
 • Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker
 • I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes
 • Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage
 • Klagen sendes til Drammen kommune v/Byplan
 • Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven, kapittel VI
 • Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunen om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen

Overdragelse av salgsvirksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.