Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og skjenke alkohol må du ha både serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Hvem skal søke om serveringsbevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen og skjenkingen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker

Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven.

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling og være over 20 år.

Bevillingshaver, daglig leder, styrer, stedfortreder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Du må laste opp digitale vedlegg. Du kan søke om både serverings - og skjenkebevilling i samme skjema.

Vedlegg til søknaden

 • Firmaattest for søkerselskapet.
 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken må være bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok.
 • Skatteattest for søkerselskapet og selskapets eiere.
 • Plantegning i målestokk som viser omsøkte serveringsareal. (Ved plassering i større bygg, som kjøpesenter, skal det også sendes inn tegning av lokalets plassering i bygget). Omsøkt skjenkeareal skal markeres på tegningen.
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte serveringslokalet.
 • Kopi av signert arbeidsavtale for styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen og daglig leder for serveringsbevillingen.
 • Bevis for bestått kunnskapsprøve for personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen.
 • Bevis for bestått etablererprøve for personen som søkes godkjent som daglig leder for serveringsvirksomheten.
 • Organisasjonskart som viser bevillingssøker og alle eierselskapene tilbake til fysiske personer, samt eierandel.
 • Ved utendørs skjenking: avtale med grunneier. For leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling Samferdsel, vei og park 
 • Kopi av bekreftelse fra Mattilsynet på at melding fra søker om igangsetting av virksomheten, er sendt til Mattilsynet.
 • Kopi av kommunalt vedtak som viser at lokalet og eventuelt utendørs serveringsareal er godkjent til serveringsformål, i medhold av plan- og bygningsloven.
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Datert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. For mer informasjon om overdragelse les her.

Lokale regler