Serverings- og skjenkebevilling

Ønsker du å drive et serveringssted som skal servere mat og skjenke alkohol må du ha både serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Hvem skal søke om serveringsbevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen og skjenkingen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Krav til søker

 • Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling og være over 20 år.
 • Bevillingshaver, daglig leder, styrer, stedfortreder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke?

Søk serverings- og skjenkebevilling

Du må laste opp digitale vedlegg. Du kan søke om både serverings - og skjenkebevilling i samme skjema.

Vedlegg til søknaden

 • Aksjebok for søkerselskapet. Aksjeboken skal være bekreftet av revisor eller regnskapsfører. Dersom eier er et selskap, må det sendes inn aksjebok for eier også, helt tilbake slik at de fysiske personene fremkommer. Dersom selskapet er opprettet for mindre enn to måneder siden kan et stiftelsesdokument erstatte aksjebok.
 • Organisasjonskart som viser bevillingssøker og alle eierselskapene tilbake til fysiske personer, samt eierandel på hver enkelt.
 • Fullt navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse og skattekommune for daglig leder, styreledere og personer med signaturrett, ev. andre personer med vesentlig innflytelse over driften.
 • Skatteattester for søkerselskapet og selskapets eiere. Skatteattest fås ved henvendelse til Skatteetaten.
 • Tegning i målestokk som viser omsøkte serveringslokale, og dette lokalets plassering i eiendommen. Omsøkt skjenkeareal skal markeres på tegningen.
 • Kopi av signert leieavtale, eller annen dokumentasjon som viser at søker har råderett over det omsøkte serveringslokalet.
 • Kopi av bekreftelse fra Mattilsynet på at melding fra søker om igangsetting av virksomheten, er sendt til Mattilsynet.
 • Kopi av signert arbeidsavtale for daglig leder for serveringsbevillingen og for styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Dersom personen ikke er eier i foretaket/innehaver av enkeltpersonforetak.
 • Bevis for bestått kunnskapsprøve for personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Prøvebevis kan ettersendes dersom prøve ikke er bestått på søknadstidspunktet. Vedtak vil ikke bli truffet før prøvebevis er innsendt.
 • Bevis for bestått etablererprøve for personen som søkes godkjent som daglig leder for serveringsvirksomheten. Prøvebevis kan ettersendes dersom prøve ikke er bestått på søknadstidspunktet. Vedtak vil ikke bli truffet før prøvebevis er innsendt.
 • Ved virksomhetsoverdragelse/eierskifte: Datert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt. Mer informasjon om overdragelse.
 • Ved utendørs skjenking: avtale med grunneier. For leie av kommunal grunn må det inngås leieavtale med kommunens avdeling Samferdsel, vei og park.

Bevertningslokalet og eventuelt utendørs serveringsareal skal være godkjent i medhold av plan- og bygningsloven, for bruk som serveringssted. Før servering og skjenking settes i gang, må det foreligge brukstillatelse for serveringsstedet fra bygningsmyndigheten.