En ny epoke for havna og dens utvikling

Fra 21. juni er Drammensregionens interkommunale havnevesen (DIH) historie og omdannes til aksjeselskapet Drammen Havn AS. I dag signerte ordførerne i Drammen, Lier og Asker på stiftelsespapirene.

– Asker, Lier og Drammen kommuner er svært glade for å fortsette eierskapet i en sentral og aktiv havn som spiller en viktig rolle både nasjonalt og for det regionale næringslivet, sier Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen.

Sammen med Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal og Askers ordfører Lene Conradi signerte Monica Myrvold Berg onsdag stiftelsespapirene for Drammen Havn AS i den maritime storstua i Skur 1 på Tangenkaia.

tre damer ved siden av hverandre som har penn i hånden og pairer foran seg.
SIGNERTE: Gunn Cecilie Ringdal, Lene Conradi og Monica Myrvold Berg signerte i dag stiftelsespapirene for Drammen Havn AS.

Endret selskapsform

Drammen Havn var opprinnelig et selskap hel-eiet av Drammen kommune. I 1985 gikk de fem kommunene som da omkranset Drammensfjorden (Svelvik, Drammen, Lier, Røyken og Hurum) sammen og dannet Drammensregionens interkommunale havnevesen. Etter dette er kommuneloven endret flere ganger, sist i 2020, noe som har betydd at kommuner i det ganske land har måtte endre selskapsform for mange interkommunale selskaper. I de fleste tilfeller dreier dette seg om en omdanning til aksjeselskap (etter aksjeloven), eller interkommunalt selskap (etter lov om interkommunale selskaper).

I dag eies Drammen Havn AS av Drammen, Lier og Asker, etter denne eierbrøken:

  • Drammen 64 % (tidligere Drammen 55 %, Svelvik 9 %)
  • Lier 18 %
  • Asker 18 % (Røyken 9 %, Hurum 9 %)

En ny epoke

Omdanningen til AS markerer en ny epoke for havna og dens fremtidige utvikling.

– Vi går nå inn i en ny fase for havnas utvikling, som gir oss nye muligheter. Med ny selskapsform skal vi jobbe aktivt med å realisere flere mål knyttet til vår strategiplan, skape ytterligere vekst og videreutvikle godsknutepunktet Drammen Havn, sier Arne Fosen, havnedirektør i Drammen Havn.

– Omdanningen til AS vil gi havna nødvendig fleksibilitet og handlefrihet til å tiltrekke seg kapital. Det vil også opprettes et eget interkommunalt selskap som skal ivareta eierkommunenes myndighetsoppgaver etter havne- og farvannsloven, legger Fosen til.

Dette selskapet har fått navnet Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS, og eies av Lier (21 %) og Drammen (79 %). Der er folketallet lagt til grunn for eierbrøken.

Drammen Havns strategiplan frem mot 2040 legger vekt på flere viktige områder, inkludert arbeid med bærekraft og nullutslipp, modernisering og utvikling av robust infrastruktur, implementering av ny grønn teknologi samt å fremme digitalisering og innovasjon i havnedriften. Det er allerede gjort store investeringer i nytt kaianlegg, landstrømanlegg og nye havnearealer. Fremover skal det jobbes aktivt med ny infrastruktur, nye arealer, bærekraftige løsninger og sikre moderne og fortsatt god havnedrift.

fem stykker på tangenkaja med vannet og holmen i bakgrunnen.
EN NY EPOKE: Lene Conradi (f.v), Ann-Kristin Andersen, Monica Myrvold Berg, Arne Fosen og Gunn Cecilie Ringdal.

Et viktig steg

– Drammen havn skal fortsette utviklingen for å spille en sentral rolle i flere viktige og bærekraftige varestrømmer. Omdanningen til AS er et viktig steg på veien, sier Ann Christin Andersen, styreleder for Drammen Havn AS.

Dette er Drammen Havns strategiske målsettinger fremover:

  • skal være den bærekraftige havna som er en god nabo midt i byen med utslippsfrie operasjoner innen 2030 og et godt forhold til byens befolkning
  • skal være Norges ledende bilhavn og den foretrukne havna for næringslivet i regionen, med mål om å øke bilimportandelen og forsvare markedsandeler for annet gods
  • skal være et knutepunkt for sjø, vei og bane som bidrar til bærekraftig godstransport med en økning i tog-volumene til og fra havna
  • skal være en havn med langsiktig utvikling av robust infrastruktur, som effektivt skal realisere vedtatte regulerings- og investeringsplaner
  • skal være en proaktiv og kommersielt rettet havn, med mål om å omsette for over 100 MNOK innen 2030, med en driftsmargin på over 25 %
  • skal være en effektiv og teknologidrevet havn basert på strategiske partnerskap, med markedsledende effektivitet, kvalitet og åpenhet som muliggjør håndtering av biler, containere, stykkgods og bulklast